PODDZIAŁANIE 1.5.1 INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU FIRM INNOWACYJNYCH – UTWORZENIE KWIDZYŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO (KPPT)

INFORMACJE O PROJEKCIE

W ramach projektu zrealizowane zostały dwa podzadania inwestycyjne:

 • budowa zespołu budynków Centrum Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego z centrum energii odnawialnej (o powierzchni ok. 4 000 m2) wraz z demonstracyjnym domem pasywnym (o powierzchni ok. 150 m2) – wszystkie budynki Centrum KPPT zrealizowane zostały w standardzie „inteligentnych budynków” i wyposażone są w instalacje wykorzystujące lokalne odnawialne źródła energii (OZE) służące w dwojaki sposób: jako instalacje użytkowe oraz instalacje służące do celów demonstracyjnych;
 • budowa dróg wewnętrznych wraz z pełnym uzbrojeniem o długości ok. 1,9 km – budowa systemu dróg wewnętrznych wraz z pełną infrastrukturą techniczną doprowadziła do utworzenia bardzo atrakcyjnych terenów inwestycyjnych (o pow. ok. 17 ha) z przeznaczeniem na realizacje inwestycyjne.
 • całkowita wartość Projektu – 46 955 136,39 zł
 • kwota przyznanego dofinansowania z Unii Europejskiej – 28 563 931,73 zł
 • nr umowy o dofinansowanie Projektu – UDA-RPPM.01.05.01-00-003/08-00
 • data podpisania umowy o dofinansowanie – 05.02.2010 r.
[/fusion_builder_column_inner]

MISJA I CEL UTWORZENIA KPPT

Misją KPPT jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze działalności, poprzez zapewnianie im wsparcia infrastrukturalnego, marketingowego, kadrowego oraz finansowego, a także przez oferowanie innych usług dodanych.
KPPT to jednocześnie inkubator przedsiębiorczości z bogatą ofertą instytucji otoczenia biznesu, centrum szkoleniowo–ekspozycyjne oraz kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne.
Cele KPPT:

 • wspieranie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych,
 • sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości oraz budowie gospodarki opartej na wiedzy,
 • inicjowanie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy przedsiębiorców,
 • szkolenia i inne formy pomocy osobom poszukującym nowej tożsamości zawodowej,
 • sprzyjanie powstawaniu nowych przedsiębiorstw sektora MŚP,
 • zwiększanie potencjału w dziedzinie B+R,
 • tworzenie ram organizacyjnych dla współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami akademickimi w regionie,
 • tworzenie i realizacja projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

HISTORIA POWSTANIA

2006

Utworzenie z inicjatywy lokalnych władz samorządowych spółki celowej KPPT w celu utworzenia infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości.

2009

Rozpoczęcie realizacji projektu.

2010

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2010

Powstał projekt budowy KPPT.

2011

Rozpoczęła się budowa obiektów i infrastruktury KPPT.

2013

Kontynuacja budowy przez nowego Generalnego Wykonawcę.

2015

Zakończenie realizacji inwestycji.

DZIAŁALNOŚĆ KPPT

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nowoczesne powierzchnie biurowe, produkcyjne i usługowe dla nowo powstających, a także już działających mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP z kompleksowym wsparciem doradczo-biznesowym i administracyjnym.

W ramach Inkubatora Przedsiębiorczości firmy otrzymują dostęp do nowocześnie wyposażonych powierzchni biurowych, produkcyjnych i usługowych (łącznie o pow. użytkowej 1600 m2), na preferencyjnych warunkach cenowych.

Inkubator Przedsiębiorczości będzie miejscem oferującym specjalne warunki dla nowo powstających i rozwijających się firm, z różnymi formami pomocy. KPPT zaoferuje tym firmom wynajem, po niższych kosztach niż rynkowe, nowoczesnych powierzchni biurowych do rozpoczynania lub rozwijania działalności wraz z wyposażeniem do ich sprawnego prowadzenia, udostępni atrakcyjną przestrzeń konferencyjno – wystawienniczą KPPT, a co najistotniejsze będzie w stanie zapewnić tym firmom otoczenie podmiotów wspierających działalność gospodarczą z obszaru konsultacji biznesowych, szkoleń, obsługi prawnej, bankowej, pozyskania środków unijnych i generalnie otoczenia biznesu. Pobyt tych firm w Inkubatorze w KPPT ma zwiększyć ich szanse na rozwinięcie działalności i utrzymanie konkurencyjności na rynku. Zakłada się również praktyczne powiązanie Inkubatora z dotychczas funkcjonującymi w powiecie formami pomocy dla przedsiębiorczości.

Za pomocą Inkubatora i poprzez działalność KPPT samorządy lokalne Miasta Kwidzyna, powiatu i gminy wiejskiej Kwidzyn będą mogły w konkretny sposób wpływać na rozwój przedsiębiorczości lokalnej, na poprawę na rynku pracy oraz reagować na problemy w tych obszarach, takie jak np. wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych. Przemyślane i nastawione na konkretne cele zarządzanie wybudowaną infrastrukturą KPPT, w tym Inkubatorem Przedsiębiorczości, może przysłużyć się obszarom aktywności gospodarczej i rynku pracy w działalności samorządów w nowy i dotąd nie będący w dyspozycji tych samorządów sposób i co najważniejsze, z wymiernymi efektami.

 • Preferencyjne ceny, pozwalające na znaczne ograniczenie kosztów funkcjonowania firmy;
 • Otoczenie nastawione na skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze innowacyjnym;
 • Możliwość korzystania z sal centrum konferencyjo- szkoleniowego oraz multimedialnej przestrzeni ekspozycyjnej;
 • Dostęp do zaplecza badawczo- rozwojowego (analitycznego, platform teleinformatycznych);
 • Wysoki komfort pracy;
 • Zapewnienie obsługi administracyjnej: informatycznej, biurowej, porządkowej;
 • Pomoc w komercjalizacji wyników współpracy naukowo-badawczej i biznesowej;
 • Uzyskanie wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzenia biznesu (mentoring) na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa;
 • Możliwość korzystania z usług eksperckich: doradztwo finansowe, obsługa prawna, marketing, księgowość, informatyka;
 • Pomoc doradcza w zakresie uzyskania finansowania zewnętrznego: dotacje z funduszy europejskich, pozyskiwanie kapitału od inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.

Inkubator będzie także oferował na preferencyjnych warunkach cenowych specjalistyczne usługi wspierania transferu technologii między przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowymi, w tym w zakresie poszukiwania partnerów biznesowych (kontrahentów), kapitałowych (inwestorów) i naukowych (dla wspólnego prowadzenia prac B + R). Klienci Inkubatora mogą również skorzystać z usług doradztwa gospodarczego, finansowego, marketingowego, prawnego, technologicznego i organizacyjnego.

CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ (CEO)

w Kwidzyńskim Paku Przemysłowo-Technologicznym powstało by służyć i by wspierać szeroko zdefiniowaną energetykę odnawialną w regionie oraz kraju. Służyć ma również we wsparciu przygotowania kadry w przedsiębiorstwach i instytucjach wdrażających urządzenia odnawialnych źródeł energii. Ważnym elementem w działaniach które będą podejmowane przez CEO jest promocja oraz prezentacja zastosowań efektywności energetycznej która pozwala na znaczące ograniczanie zużycia energii a przez to poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania.

Obiekt w którym ma siedzibę jest przykładem budownictwa energooszczędnego i pasywnego pozwalającego na zastosowanie i czerpanie korzyści z energetyki odnawialnej w życiu codziennym.

Zadania główne:

· współpraca z firmami zajmującymi się energetyką oraz OZE;

· promocja OZE;

· budowanie świadomości społecznej i władz samorządowych w zakresie energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej;

· edukacja w zakresie energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej;

Przestrzeń dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

Business3_program-page-graphics-700x2751– funkcjonalne, spełniające najwyższe standardy biura dla instytucji otoczenia biznesu – firm świadczących usługi prawne, księgowo-rachunkowe, informatyczne, marketingu i reklamy, banków, funduszy kapitałowych i pożyczkowych, instytucji doradztwa finansowego oferujących wsparcie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (w tym z funduszy UE), jak również doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy;

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny prowadząc zintegrowane działania marketingowe wspierać będzie tworzenie nowoczesnego i konkurencyjnego wizerunku firm i instytucji działających na terenie Parku.

Co twoja firma zyska dzięki KPPT?

 1. Wzrost atrakcyjności wizerunkowej firmy i wzmocnienie jej wiarygodności;
 2. Możliwość nawiązania kontaktów i rozwoju współpracy pro-innowacyjnej z ekspertami z Polski (Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Austrii (NETZ- Centrum Osterholz) i Niemiec (Centrum fur Erneuerbare Energie Guessing);
 3. Możliwość tworzenia i uczestnictwa w inicjatywach klastrowych (łańcuchach wartości, grupach zakupowych itp.);
 4. Możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk z innymi przedsiębiorstwami działającymi na terenie Parku – efekt synergii.

KPPT to znakomity grunt do powstania sieci połączeń gospodarczo-kooperacyjnych. Synergia biznesu i nauki wzmacnia konkurencyjność, umożliwia budowę szerokiej platformy współpracy oraz otwiera klientom Parku nowe rynki.

ZAAWANSOWANE ZAPLECZE INFORMATYCZNE

KPPT dysponuje nowo wybudowanym Data Center opartym w większości na sprzęcie firmy CISCO Systems. W chwili obecnej są to mn.:

 • symetryczne łącze do sieci internet o przepustowości 100 Mbit z możliwością natychmiastowego zwiększenia przepustowości do 1 Gbps
 • router BGP zdolny obsłużyć 36 Gpbs
 • najwyższej jakości serwer blade Cisco – procesory Intel Xeon, 64 rdzenie (128 wątków), 512 GB RAM
 • macierz RAID o pojemności 44 TB dołączona przez łącza 2x 10 Gbps
 • najwyższej jakości sprzętowe zabezpieczenia Fortinet sieci oraz ruchu do/z internetu
 • wydzielone sieci wirtualne VLAN dla lokatorów Parku
 • sieć WiFi na terenie budynków KPPT pracująca w najnowszej technologii 802.11ac o przepustowości do 1.3 Gbps
 • światłowodowy gigabitowy szkielet sieci na terenie KPPT z możliwością uruchomienia przepustowości 10 Gbps
 • zabezpieczenie zasilania modularnym zasilaczem UPS Eaton
 • wybudowana kanalizacja teletechniczna na terenie KPPT

Lokatorzy i klienci KPPT będą posiadać możliwość skorzystania z zasobów Data Center, w tym z:

 • udostępnienia wirtualnych serwerów Windows
 • kolokacji własnego sprzętu w szafach rack Data Center
 • wykorzystania protokołu BGP
 • uzyskania przestrzeni dyskowej Data Center, w tym własnego LUN
 • uruchomienia własnych aplikacji na zwirtualizowanych zasobach KPPT

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)

W związku z umową o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, Beneficjent projektu, Spółka Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny, jest zobowiązana do spełnienia szeregu warunków, w tym warunków mających wpływ na sposób zarządzania KPPT. Podmiotem zarządzającym KPPT będzie spółka Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny, która, przypominamy, powstała w 2006 właśnie w celu przyszłego zarządzania planowaną wtedy do utworzenia infrastrukturą KPPT. W strukturze spółki KPPT zostanie powołana odrębna, wydzielona komórka, której celem będzie prowadzenie KPPT. Określone zostaną zasady w postaci regulaminów dla wynajmu powierzchni w KPPT oraz naboru firm do Inkubatora Przedsiębiorczości. Dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wynajmem powierzchni w KPPT zostanie umożliwiony równy, niedyskryminowany dostęp. Dla całej działalności i funkcjonowania Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Spółka będzie prowadziła odrębną ewidencję księgową. Klienci KPPT będący przedsiębiorcami będą beneficjentami pomocy de mini mis, a podmiotem udzielającym pomocy będzie KPPT Sp. z o.o. Powyższe zasady oraz prowadzenie działalności związanej z funkcjonowaniem KPPT będą obowiązywały przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Po otwarciu działalności KPPT , co ma nastąpić nie później, niż w czerwcu tego roku, prowadzenie KPPT zostanie rozpoczęte zgodnie z poniższym schematem, który będzie rozbudowywany wraz z rozwojem KPPT.

Dom Pasywny

Wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, już od 2021 roku, na terenie Unii Europejskiej mają być wznoszone wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, zasilane, choćby częściowo, z odnawialnych źródeł energii. Ponieważ tego typu budynki mieszkalne w Polsce w chwili obecnej są rzadkością, w ramach projektu budowy KPPT wybudowano demonstracyjny dom pasywny w celu promocji tego typu rozwiązań w naszym regionie.
Główną cechą charakterystyczną dla budynków pasywnych jest 10cio krotnie mniejsze zapotrzebowanie na energię cieplną w porównaniu do obecnie obowiązujących norm budowlanych. Uzyskuje się to dzięki kilku podstawowym zasadom realizacji inwestycji których celem jest zminimalizowanie strat ciepła oraz maksymalne pasywne pozyskiwanie ciepła z energii słonecznej.

Są to:

 • wysoka izolacja wszystkich przegród zewnętrznych tj ścian, fundamentów, dachu
 • duże okna o niskim współczynniku przenikania ciepła montowane od strony południowej oraz minimalizacja okien od strony północnej
 • stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
 • szczelność i dokładność budynku
 • gruntowy wymiennik ciepła

Realizacja takiego budynku zaczyna się już od momentu projektowania. Jest to o tyle ważne, że w chwili obecnej możliwe jest uzyskanie znaczącego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na takie właśnie budynki. Dodatkowym argumentem o tym, aby decyzję o budowie budynku pasywnego podejmować już na etapie projektowania jest fakt, że dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie, czasem kosztownych elementów budynku, niektórych instalacji i zastąpienie ich rozwiązaniami znacznie tańszymi np. nie potrzeba kaloryferów, komina, instalacji CO itp. Dzięki temu budowa domu pasywnego może być droższa w porównaniu z tradycyjnym tylko o kilka do kilkunastu procent a i ta różnica może być zmniejszona dzięki dofinansowaniu. Zaś nagrodą za poniesiony trud jest minimalny koszt użytkowania takiego obiektu, zwłaszcza zimą.

Gruntowy wymiennik ciepła

Został wybudowany żwirowy gruntowy wymiennik ciepła który dzięki stałej temperaturze gruntu będzie wspomagał system wentylacyjny i grzewczy Parku. Powietrze świeże będzie dostarczane do budynku za pośrednictwem gruntowego wymiennika ciepła, który zimą je wstępnie ogrzeje, a w okresie letnim schłodzi, zmniejszając obciążenie klimatyzacji.

Pompy Ciepła

W KPPT zastosowano gruntowe pompy ciepła. Źródłem energii będzie system pionowych wymienników ciepła umieszczonych w gruncie (natural cooling). Woda z glikolem będzie wykorzystywana w obiegu zamkniętym, w związku z tym nie będzie wpływać na zmianę naturalnego poziomu lustra wód gruntowych, a instalacja nie będzie oddziaływać negatywnie zarówno na wody gruntowe jak i na ziemię.