Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą

Projekt: WSPARCIE NA STARCIE – ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie

Działanie: 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.05.07.00-22-0019/19-00

Wartość projektu: 5 144 964,30 zł

Dofinansowanie: 4 837 917,87 zł

 

Projekt ukierunkowany na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowany w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Celem projektu jest zwiększona trwałość nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw

 

Projekt skierowany jest do 90 osób (54 K/36 M) po 30 roku życia, które otworzą działalność gospodarczą, dzięki wsparciu finansowemu na założenie i prowadzenie działalności.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2020 – 30.06.2023

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

a)    powiat kwidzyński:

•     Gardeja – gmina wiejska

•     Kwidzyn – gmina wiejska

•     Prabuty – gmina miejsko- wiejska

•     Ryjewo – gmina wiejska

•     Sadlinki – gmina wiejska

 

b)      powiat tczewski:

•     Gniew – gmina miejsko- wiejska

•     Morzeszczyn – gmina wiejska

•     Pelplin – gmina miejsko- wiejska

•     Subkowy – gmina wiejska

 

ETAPY I FORMY WSPARCIA:

•     Diagnoza doradcy zawodowego,

•     Ocena złożonego wniosku wraz z biznesplanem,

•     Wsparcie szkoleniowe indywidualne i grupowe przed założeniem działalności realizowane w oparciu o analizę umiejętności, doświadczenia, predyspozycji i cechy danego uczestnika,

•     Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji – stawka jednostkowa 23 050 zł,

•     Finansowe wsparcie pomostowe – do 12 m-cy w kwocie max. 2 600 zł

 

PREFEROWANA GRUPA DOCELOWA:

a)      osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

–        osoby w wieku 50 lat i więcej,

–        kobiety,

–        osoby z niepełnosprawnościami,

–        osoby długotrwale bezrobotne,

–        osoby o niskich kwalifikacjach.

b)     osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (tj. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat)

c)       osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu),

d)      osoby ubogie pracujące,

e)      osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f)        imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

g)      reemigranci.

 

 

Ostateczna Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

4 sierpnia 2021|0 Comments

Zgodnie §5 pkt 20 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” zamieszczamy poniżej Ostateczną listę rankingową wniosków (wskazanych do [...]

Informacja o wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

27 lipca 2021|0 Comments

Zgodnie §5 pkt 19 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” załączamy poniżej Wstępną listę rankingową wniosków (wskazanych do [...]

Informacja o wynikach oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

6 lipca 2021|0 Comments

Zgodnie Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie [...]

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) – termin i sposób składania

28 maja 2021|0 Comments

Zgodnie z §4 oraz §13 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” informujemy, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (w powiecie kwidzyńskim)

27 maja 2021|0 Comments

Zgodnie z §6 oraz §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa [...]

Ostateczna Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

15 grudnia 2020|0 Comments

Zgodnie §5 pkt 20 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” zamieszczamy poniżej Ostateczną listę rankingową wniosków (wskazanych do [...]

Informacja o wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

2 grudnia 2020|0 Comments

Zgodnie §5 pkt 19 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” załączamy poniżej Wstępną listę rankingową wniosków (wskazanych do [...]

Informacja o wynikach oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

18 listopada 2020|0 Comments

Zgodnie Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie [...]

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) – termin i sposób składania

23 października 2020|0 Comments

Zgodnie z §4 oraz §13 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" informujemy, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (w powiecie tczewskim)

20 października 2020|0 Comments

Zgodnie z §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie: 1/FR/KZ/2020 [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (w powiecie kwidzyńskim)

19 października 2020|0 Comments

Zgodnie z §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie: 01/RPO/PLGD/2020 [...]

Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny

Górki 3A, 82-500 Kwidzyn

Justyna Piasecka – Koordynator Projektu na powiat kwidzyński

tel. + 48 55 619 31 51

fax + 48 55 619 31 52

e-mail: justyna.piasecka@kppt.pl