Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą

Projekt: WSPARCIE NA STARCIE – ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie

Działanie: 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.05.07.00-22-0019/19-00

Wartość projektu: 5 144 964,30 zł

Dofinansowanie: 4 837 917,87 zł

Projekt ukierunkowany na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowany w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Celem projektu jest zwiększona trwałość nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw

Projekt skierowany jest do 90 osób (54 K/36 M) po 30 roku życia, które otworzą działalność gospodarczą, dzięki wsparciu finansowemu na założenie i prowadzenie działalności.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2020 – 30.06.2023

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

  • powiat kwidzyński
  • powiat sztumski
  • powiat tczewski
  • powiat malborski
  • powiat starogardzki

ETAPY I FORMY WSPARCIA:

• Diagnoza doradcy zawodowego,

• Ocena złożonego wniosku wraz z biznesplanem,

• Wsparcie szkoleniowe indywidualne i grupowe przed założeniem działalności realizowane w oparciu o analizę umiejętności, doświadczenia, predyspozycji i cechy danego uczestnika,

• Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji – stawka jednostkowa 23 050 zł,

• Finansowe wsparcie pomostowe – do 12 m-cy w kwocie max. 2 600 zł

PREFEROWANA GRUPA DOCELOWA:

a) osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby w wieku 50 lat i więcej,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

b) osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (tj. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat)

c) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu),

d) osoby ubogie pracujące,

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

g) reemigranci.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

2 lipca 2022|0 Comments

Zgodnie §5 pkt 20 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” zamieszczamy poniżej OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW (wskazanych do [...]

Informacja o wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

22 czerwca 2022|0 Comments

Zgodnie §5 pkt 19 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” załączamy poniżej Wstępną listę rankingową wniosków (wskazanych do [...]

Informacja o wynikach oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

31 maja 2022|0 Comments

Zgodnie Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie [...]

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) – termin i sposób składania

29 kwietnia 2022|0 Comments

Zgodnie z §4 oraz §13 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” informujemy, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (dla powiatu tczewskiego, malborskiego i starogardzkiego)

22 kwietnia 2022|0 Comments

Informujemy, iż w wyniku III naboru do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” dla powiatu tczewskiego, malborskiego o starogardzkiego złożonych zostało 36 Formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z §6 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (dla powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego)

22 kwietnia 2022|0 Comments

Zgodnie z §6 oraz §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały [...]

Zamknięcie naboru III Formularzy rekrutacyjnych dla mieszkańców powiatu tczewskiego, starogardzkiego, malborskiego

15 lutego 2022|0 Comments

Zgodnie z §5 pkt 13 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu pn. "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" informujemy, iż nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru Formularzy rekrutacyjnych dla mieszkańców powiatu tczewskiego, starogardzkiego, malborskiego  - termin składania dokumentów [...]

Ostateczna Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

4 sierpnia 2021|0 Comments

Zgodnie §5 pkt 20 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” zamieszczamy poniżej Ostateczną listę rankingową wniosków (wskazanych do [...]

Informacja o wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

27 lipca 2021|0 Comments

Zgodnie §5 pkt 19 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” załączamy poniżej Wstępną listę rankingową wniosków (wskazanych do [...]

Informacja o wynikach oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

6 lipca 2021|0 Comments

Zgodnie Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie [...]

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) – termin i sposób składania

28 maja 2021|0 Comments

Zgodnie z §4 oraz §13 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” informujemy, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (w powiecie kwidzyńskim)

27 maja 2021|0 Comments

Zgodnie z §6 oraz §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa [...]

Ostateczna Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

15 grudnia 2020|0 Comments

Zgodnie §5 pkt 20 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” zamieszczamy poniżej Ostateczną listę rankingową wniosków (wskazanych do [...]

Informacja o wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

2 grudnia 2020|0 Comments

Zgodnie §5 pkt 19 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” załączamy poniżej Wstępną listę rankingową wniosków (wskazanych do [...]

Informacja o wynikach oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe)

18 listopada 2020|0 Comments

Zgodnie Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie [...]

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) – termin i sposób składania

23 października 2020|0 Comments

Zgodnie z §4 oraz §13 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu "Wsparcie na starcie - zostań przedsiębiorcą" informujemy, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (w powiecie tczewskim)

20 października 2020|0 Comments

Zgodnie z §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie: 1/FR/KZ/2020 [...]

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” (w powiecie kwidzyńskim)

19 października 2020|0 Comments

Zgodnie z §7 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” przedstawiamy poniżej listę Formularzy rekrutacyjnych osób z pozytywną oceną Komisji rekrutacyjnej, które zakwalifikowały się do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie: 01/RPO/PLGD/2020 [...]

Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny

Górki 3A, 82-500 Kwidzyn

Justyna Piasecka – Koordynator Projektu na powiat kwidzyński

tel. + 48 55 619 31 51

fax + 48 55 619 31 52

e-mail: justyna.piasecka@kppt.pl