Segregujmy odpady2021-12-22T10:11:52+01:00

Segregujmy odpady

Segregujmy odpady – kampania edukacyjna wśród dorosłych mieszkańców PLGD – informacje o projekcie

Stowarzyszenie „Kuźnia pozytywnych zmian” wraz z Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym realizuje projekt grantowy pn. „Segregujmy odpady – kampania edukacyjna wśród dorosłych mieszkańców PLGD”. W ramach realizacji niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie kampanii edukacyjnej nt. segregacji odpadów wśród dorosłych mieszkańców obszaru PLGD, tj. obszaru gmin wiejskich powiatu kwidzyńskiego (Gm. Kwidzyn, Gm. Ryjewo, Gm. Sadlinki, Gm. Gardeja, Miasta i Gm. Prabuty).

W ramach kampanii przewidziano przygotowanie treści, opracowanie graficzne, wydruku oraz dystrybucję 10 000 szt. ulotek informacyjnych (po 2000 szt. na gminę) zawierających informacje nt. zasad segregacji odpadów, zagospodarowania pozostałych rodzajów odpadów wytworzonych w gospodarstwie domowym, rodzajów odpadów przyjmowanych i nieprzyjmowanych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich dystrybucję. W ramach realizacji kampanii zaplanowano także przygotowanie treści oraz emisję w prasie o zasięgu lokalnym / powiatowym cyklu (5 szt.) artykułów nt. segregacji odpadów, gospodarki odpadami na terenie Gmin obszaru PLGD, postaw proekologicznych, możliwości wykorzystania w gospodarstwie domowym odnawialnych źródeł energii, funkcjonowania zakładu utylizacji odpadów.

Dzięki realizacji działań w zakresie promowania postaw proekologicznych wśród dorosłych mieszkańców obszaru PLGD możliwe będzie osiągniecie celów założonych w projekcie, tj. podniesienie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za stan środowiska naturalnego.

Projekt grantowy pn. „Segregujmy odpady – kampania edukacyjna wśród dorosłych mieszkańców PLGD” otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Przejdź do góry