Górki dnia 14.03.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 RADA NADZORCZA
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.
Górki 3A, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej „Zamawiającym”)

  zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. za rok 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.
 2. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
  1. przedłożenia opinii i raportu w 9 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz do Rady Nadzorczej;
  2. udziału na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe oraz na Radzie Nadzorczej za rok ubiegły w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.;
  3. gotowość do spotkań informacyjnych z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego;
  4. przekazywania do wiadomości uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego sporządzonych (w formie tzw. Listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego sp. z o.o.
  5. objęcia badaniem metodą pełnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 3. Oferta powinna zawierać:
  1. informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
  2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i należnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
  3. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania;
  4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
  5. wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji;
 4. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania: do 21.04.2017, przekazanie opinii i raportu do 28.04.2017
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 6. Zapłata za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.
 7. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania oraz kierować na adres: Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o., Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, na nr faksu 55 619 31 52 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@kppt.pl
 8. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Alicja Nakonieczna, kontakt tel. 55 619 31 51

Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2017 do godz. 15.00 czasu lokalnego.