ZAPYTANIE OFERTOWE 

RADA NADZORCZA

Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.
Górki 3A, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej „Zamawiającym”)

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.
 2. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
 1. przedłożenia opinii i raportu w 9 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz do Rady Nadzorczej;
 2. udziału na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.;
 3. gotowość do spotkań informacyjnych z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Spółki przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego;
 4. przekazywania do wiadomości uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego sporządzonych (w formie tzw. Listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego sp. z o.o.
 5. objęcia badaniem metodą pełnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 1. Oferta powinna zawierać:
 1. informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i należnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 3. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania;
 4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 5. wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych
  z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji;

 

 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania: do dnia 13.04.2018r., przekazanie opinii i raportu do dnia 30.04.2018 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 3. Zapłata za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.
 4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania oraz kierować na adres: Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o., Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, na nr faksu 55 619 31 52 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@kppt.pl
 5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Alicja Nakonieczna – Główna Księgowa Spółki, kontakt tel. 55 619 31 51
 6. Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2017r. do godz. 10.00 czasu lokalnego.