ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 RADA NADZORCZA

Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.

Górki 3A, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej „Zamawiającym”)

 

 zaprasza uprawnione podmioty

do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego Spółki

za 2019 r.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.

2. Od biegłego rewidenta oczekujemy:

a. przedłożenia opinii i raportu w 3 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz do Rady Nadzorczej;

b. udziału na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.;

c. gotowość do spotkań informacyjnych z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Spółki przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego;

d. przekazywania do wiadomości uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego sporządzonych (w formie tzw. Listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego sp. z o.o.

e. objęcia badaniem metodą pełnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

3. Oferta powinna zawierać:

a. informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

b. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i należnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

c. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania;

d. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

e. wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych
z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji;

 

4. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania: do dnia 01.04.2020 r., przekazanie opinii i raportu do dnia 30.04.2020 r.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

6. Zapłata za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

7. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania oraz kierować na adres: Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o., Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, na nr faksu 55 619 31 52 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@kppt.pl

8. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Alicja Nakonieczna – Główna Księgowa Spółki, kontakt tel. 55 619 31 51.

9. Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2020 r. do godz. 15.00 czasu lokalnego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Badanie bilansu – zapytanie ofertowe

załacznik 1