Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny w dniu 21 września 2018 r.

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność KPPT Sp. z o.o.

położonej w Kwidzynie przy ul. Braterstwa Narodów 56-58

 

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 2036,26 m2 z dostępem do drogi publicznej, położonej przy ul. Braterstwa Narodów 56-58 w Kwidzynie, stanowiącej własność KPPT Sp. z o.o. zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Nr 10, jednostka ewidencyjna Miasto Kwidzyn, o następujących nr ewidencyjnych działek:
 • działki nr 123, 124/1, 207/4, o łącznej pow. 1255 m2, cena wywoławcza brutto: 480 000,00 zł, wadium: 48 000,00 zł,

dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GD1I/00034381/6, GD1I/00008587/9.

 1. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w tabeli poniżej.
 2. Księgi wieczyste nr GD1I/00034381/6, GD1I/00008587/9 nie są obciążone hipotecznie.
 3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu zlokalizowana jest na terenie gdzie obowiązuje m.p.z.p „OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI” i przeznaczona jest do sprzedaży na cele mieszkaniowo-usługowe nieuciążliwe. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków (dec. Nr 1506 z dn.16.01.1995).
 4. Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 21 września 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Górki 3A, w sali E 2.06.
 5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki nie później iż trzy dni przed terminem składania ofert tj. do dnia 18 września 2018 r., na konto Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Nr 14 8300 0009 0001 9934 2000 0050. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym KPPT Sp. z o.o.
 6. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno- architektonicznymi zabudowy i uzbrojenia terenu objętym przetargiem.
 7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

Umowa sprzedaży, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie najpóźniej 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy nabycia prawa własności, w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z uzasadnionych przyczyn Prezes KPPT może ten termin przesunąć na wniosek osoby zainteresowanej, złożony nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz.1380 z późn. zm.).

 1. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości, winna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień dokonania wpłaty ceny uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na koncie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o.
 2. Z uzasadnionych przyczyn KPPT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 3. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., oraz na stronie internetowej kppt.pl, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach ogólnopolskich: Dziennik Bałtycki, Dziennik Zachodni, Głos Wielkopolski, Gazeta Krakowska, Dziennik Łódzki, Gazeta Wrocławska, Kurier Lubelski.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w KPPT sp. z o.o. pod adresem e-mail: sekretariat@kppt.pl.

 

 

Górki, dnia 19 lipca 2018 r.