Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny w dniu 5 kwietnia 2018 r.
na sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o.
położonych w miejscowości Górki 3A, w gminie Kwidzyn

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie geodezyjnym Górki pomiędzy drogą wojewódzką nr 521, rzeką Liwą i terenem kolejowym, o następujących nr ewidencyjnych działek:
1) działka nr 249/6, o pow. 14.857 m2 , cena wywoławcza netto: 409 607,49 zł, wadium:41 000,00 zł
dla których Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00041385/6.

2. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w tabeli poniżej.

3. Księga wieczysta nr GD1I/00041385/6 jest obciążona hipoteką umowną łączną na kwotę 15 191 000,00 zł obejmującą kredyt, odsetki i inne koszty na podstawie umowy nr 695/2011/0 z dnia 27.05.2011r. Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny posiada zgodę na sprzedaż nieruchomości, a uzyskana kwota sprzedaży winna zostać w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań przez KPPT wobec kredytodawcy. Sprzedane nieruchomości, po zapłaceniu należnej kwoty zostaną zwolnione z hipoteki na podstawie promesy bankowej.

4. Podane ceny nie obejmują podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej ceny według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

5. Nabywcy nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami funkcjonowania Inwestorów na terenie KPPT, określonymi w Regulaminie sprzedaży terenów inwestycyjnych Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego i funkcjonowania inwestorów w KPPT, dostępnym na stronie internetowej www.kppt.pl

6. Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00. w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Górki 3A, w sali C 1.04

7. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki nie później iż trzy dni przed terminem składania ofert, na konto Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Nr 14 8300 0009 0001 9934 2000 0050. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym KPPT Sp. z o.o.

8. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno- architektonicznymi zabudowy i uzbrojenia terenu objętym przetargiem.

9. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
– dowód wpłaty wadium,
– w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie,
– w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
– w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
– w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

12. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.
Umowa sprzedaży, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie najpóźniej 21 dni od dnia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy nabycia prawa własności, w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Z uzasadnionych przyczyn Prezes KPPT może ten termin przesunąć na wniosek osoby zainteresowanej, złożony nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz.1380 z późn. zm.).

13. Wpłata wylicytowanej ceny netto + wartość podatku VAT nabycia nieruchomości, winna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień dokonania wpłaty ceny uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na koncie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o.

14. Z uzasadnionych przyczyn KPPT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. , oraz na stronie internetowej www.kppt.pl., a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach: Kurier Powiatu Kwidzyńskiego, Puls Kwidzyna
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w KPPT sp. z o.o. pod adresem e-mail: sekretariat@kppt.pl