W dniach od 11.04 do 14.04.2017 r. do godz. 12.00 będzie prowadzony nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wnioski należy złożyć osobiście w biurze projektu w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo- Technologicznym, Górki 3A, Kwidzyn w 2 egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz dwie płyty CD z nagranym wnioskiem wraz z załącznikami. Na oryginałach wniosku trzeba złożyć własnoręczny podpis i zaparafować na każdej stronie. Komplet złożonych dokumentów powinien mieć ponumerowane strony i być trwale spięty.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020