OGŁOSZENIE

 

Rada Nadzorcza Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.  Górki 3A, 82-500 Kwidzyn

ogłasza konkurs

na stanowisko Członka Zarządu Spółki

 

 

  1. Wymagania niezbędne :

 

Kandydat na Członka Zarządu Spółki powinien :

 

                     1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,

                     2) mieć ukończone studia wyższe magisterskie – preferowane kierunki : techniczny, ekonomia, zarządzanie, prawo,

                     3) posiadać co najmniej 4-letni staż w pełnieniu samodzielnej funkcji kierowniczej,

                     4) posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze środków unijnych,

                     5) posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego,

                     6) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska

                         członka zarządu w spółkach handlowych,

                     7) być osobą wobec której nie ma wszczętych i toczących się postępowań karnych, lub karno-skarbowych,

                     8) złożyć oświadczenie lustracyjne, lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego

                         ( dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku ),

                     9) złożyć inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

  1. Wymagania dodatkowe :

Kandydat na Członka Zarządu Spółki powinien posiadać :

                       1) znajomość zasad nadzoru i kontroli nad spółkami, w tym znajomość przepisów ustawy

                           z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. 2016.1578. j.t. ),

                       2) znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi i unijnymi,

                       3) znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej oraz środkami krajowymi,

                       4) doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu zespołami ludzkimi i kierowaniu zespołami zadaniowymi,

                       5) doświadczenie oraz umiejętności w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów z dofinansowaniem funduszy

                           unijnych i krajowych,

                       6) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

                       7) wiedzę o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

                       8) doświadczenie w zakresie działalności w obszarze innowacji oraz odnawialnych źródeł energii.

  1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :

                         1) CV ze wskazaniem adresu e-mail i numerem telefonu komórkowego kandydata,

                         2) list motywacyjny,

                         3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

                         4) kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym,

                         5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

                         6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

                         7) oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska

                             członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

                         8) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

                              terminem składania ofert,

                         9) oświadczenie kandydata o tym, iż nie toczy się wobec niego żadne postępowanie karne,

                       10) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, lub oświadczenie o zawieszeniu/

                              zakończeniu działalności konkurencyjnej w przypadku wyboru na stanowisko Członka Zarządu Spółki,

                       11) oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych

                             do celów związanych z Konkursem,

                       12) świadectwo lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

                       13) koncepcję rozwoju Spółki,

                       14) inne dokumenty, listy, referencje, opinie potwierdzające doświadczenie, umiejętności związane z

                              przedmiotem niniejszego Konkursu,

                       15) oczekiwania dotyczące wynagrodzenia,

                       16) oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

  1. Podstawowe informacje o Spółce :

                          1) aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki,

                          2) umowę Spółki,

                          3) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015,

                          4) informację o organizacji Spółki,

kandydaci mogą uzyskać w dni robocze w godzinach 8.00-15.00 po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie uzyskanych danych w siedzibie Spółki.

  1. Zgłoszenia należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki, Górki 3A, 82-500 Kwidzyn do dnia 16.12.2016 ( piątek ) do godz. 12.00 w siedzibie Spółki ( Sekretariat ), lub listownie ( decyduje data wpływu do Spółki ). Zgłoszenie kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
  1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 16.12.2016 o godz. 14.00
  1. O dopuszczeniu do postępowania oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony co najmniej 2 dni przed terminem telefonicznie, lub droga elektroniczną.
  1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzone w wyznaczonym terminie, w siedzibie Spółki. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu na Członka Zarządu Spółki.
  1. Przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani są do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów dokumentów, lub urzędowych odpisów za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
  1. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych i oceny będą m.in. następujące zagadnienia :

                               1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,

                               2) znajomość zasad zarządzania oraz zasad kierowania zespołami pracowników,

                               3) wiedza o Spółce, o zakresie działalności Spółki, o sektorze w którym działa Spółka,

                               4) wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej,

                               5) propozycja kierunków dalszego rozwoju Spółki,

                               6) znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej oraz środkami krajowymi.

11. W toku postępowania kandydat może przedłożyć dodatkowe dokumenty, lub może być poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w Ogłoszeniu.

12. Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie internetowej Spółki.

13. Bez rozpoznania pozostawia się :

1) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie,

2) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniły wymogów formalnych.

14. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na Ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się.

15. Zgłoszenia i oświadczenia kandydatów odrzucone, niewybrane w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie Spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.

 16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez uzasadnienia zakończyć Konkurs, bez wyłonienia kandydata.

 17. Spółka nie zwróci kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

18. Informacje o Spółce oraz Regulamin Konkursu dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.kppt.pl