OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o.

ogłasza konkurs

na stanowisko Członka Zarządu KPPT Sp. z o.o.

1.Wymagania niezbędne :

Kandydat na Członka Zarządu Spółki powinien :

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. mieć ukończone studia wyższe magisterskie- preferowane kierunki – techniczny, ekonomia, zarządzanie, prawo;
 3. posiadać co najmniej 4-letni staż w pełnieniu samodzielnej funkcji kierowniczej;
 4. posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w obszarze środków unijnych ;
 5. posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego
 6. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom, zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 7. być osobą wobec której, nie ma wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych;
 8. złożyć oświadczenie lustracyjne lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku);
 9. złożyć inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata;

2.Wymagania dodatkowe :

Kandydat na Członka Zarządu Spółki powinien posiadać:

 1. znajomość zasad nadzoru i kontroli nad spółkami, w tym znajomość przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
 2. znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi  i unijnymi,
 3. znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej oraz środkami Krajowymi
 4. doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu zespołami ludzkimi i kierowaniu zespołami zadaniowymi;
 5. doświadczenie oraz umiejętności w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów z dofinansowaniem funduszy unijnych i krajowych;
 6. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 7. wiedzę o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 8. doświadczenie w zakresie działalności w obszarze innowacji oraz odnawialnych źródeł energii.

 3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. CV ze wskazaniem adresu mailowego i numerem telefonu komórkowego kandydata,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 8. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
 9. oświadczenie kandydata o tym, iż nie toczy się wobec niego żadne postępowanie karne,
 10. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki lub oświadczenie o zawieszeniu/zakończenia działalności konkurencyjnej w przypadku wyboru na stanowisko Członka Zarządu.
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego,
 12. świadectwo lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 13. koncepcję rozwoju spółki,
 14. inne dokumenty, listy, referencje, opinie potwierdzające doświadczenie, umiejętności związane z przedmiotem niniejszego naboru;
 15. oczekiwania dotyczące wynagrodzenia.
 16. oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

4.Podstawowe informacje o spółce:

 1. aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki,
 2. umowę Spółki,
 3. sprawozdanie finansowe za rok 2015,
 4. informację o organizacji Spółki.

kandydaci mogą uzyskać w dni robocze w godzinach od 8-15.00 po uprzednim podpisaniu

oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie uzyskanych danych, w  siedzibie Spółki.

 

5.Zgłoszenia należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w Sekretariacie

Spółki KPPT , Górki 3A , 82-500 Kwidzyn do dnia: 23.09.2016r. ( piątek)

do godz. 12:00 w siedzibie Spółki (sekretariat), lub listownie (decyduje data wpływu

do Spółki). Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego

do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

6.Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 23.09.2016 r. o godz. 14:00

 

7. O dopuszczeniu do postępowania oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

kandydat zostanie powiadomiony, co najmniej 2 dni przed terminem telefonicznie

lub drogą elektroniczną.

 

8.Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane w wyznaczonym terminie,

w siedzibie Spółki. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, oznacza

jego rezygnację z udziału w postępowaniu na Członka Zarządu.

 

9.Przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani są

do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów dokumentów lub urzędowych odpisów

za zgodność z oryginałem złożonych  dokumentów, pod rygorem wykluczenia

z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

10.Ustala się, że przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych i oceny będą m.in.

następujące zagadnienia:

 1. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 2. znajomość zasad zarządzania oraz zasad kierowania zespołami pracowników,
 3. wiedza o spółce, o zakresie działalności Spółki, o sektorze w którym działa Spółka,
 4. wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej,
 5. propozycje kierunków dalszego rozwoju Spółki.

 

11.W toku postępowania kandydat może przedłożyć dodatkowe dokumenty  lub może

być poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych

w ogłoszeniu.

 

12.Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie internetowej Spółki.

 

13.Bez rozpoznania pozostawi się:
1) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie,
2) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniły wymogów formalnych.

 

14.Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani

nie przysługuje  możliwość odwołania się.

 

15.Zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, odrzucone bądź pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 2 miesięcy.

 

16.Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

 

17.Spółka nie zwróci kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem  w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

18.Informacje o Spółce oraz regulamin konkursu dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.kppt.pl