OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.  Górki 3A, 82-500 Kwidzyn

ogłasza konkurs

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

 

 

 1. Wymagania niezbędne :

Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki powinien :

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
 • mieć ukończone studia wyższe magisterskie – preferowane kierunki : techniczny, ekonomia, zarządzanie, prawo,
 • posiadać co najmniej 4-letni staż w pełnieniu samodzielnej funkcji kierowniczej,
 • posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze środków unijnych,
 • posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • być osobą wobec której nie ma wszczętych i toczących się postępowań karnych, lub karno-skarbowych,
 • złożyć oświadczenie lustracyjne, lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego ( dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku ),
 • złożyć inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.
 1. Wymagania dodatkowe :

Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki powinien posiadać :

 • znajomość zasad nadzoru i kontroli nad spółkami, w tym znajomość przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. 2016.1578. j.t. z póź. zm.),
 • znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi i unijnymi,
 • znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej oraz środkami krajowymi,
 • doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu zespołami ludzkimi i kierowaniu zespołami zadaniowymi,
 • doświadczenie oraz umiejętności w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów z dofinansowaniem funduszy unijnych i krajowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • wiedzę o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • doświadczenie w zakresie działalności w obszarze innowacji oraz odnawialnych źródeł energii.
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
 • CV ze wskazaniem adresu e-mail i numerem telefonu komórkowego kandydata,
 • list motywacyjny,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie toczy się wobec niego żadne postępowanie karne,
 • oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, lub oświadczenie o zawieszeniu/ zakończeniu działalności konkurencyjnej w przypadku wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z Konkursem,
 • świadectwo lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • koncepcję rozwoju Spółki,
 • inne dokumenty, listy, referencje, opinie potwierdzające doświadczenie, umiejętności związane z przedmiotem niniejszego Konkursu,
 • oczekiwania dotyczące wynagrodzenia,
 • oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 1. Podstawowe informacje o Spółce :
 • aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki,
 • umowę Spółki,
 • sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016,
 • informację o organizacji Spółki,
 • Uchwałę nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Górki, gmina Kwidzyn z dnia 24.02.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.

kandydaci mogą uzyskać w dni robocze w godzinach 8.00-15.00 po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie uzyskanych danych w siedzibie Spółki.

 1. Zgłoszenia należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki, Górki 3A, 82-500 Kwidzyn do dnia 14.07.2017 ( piątek ) do godz. 12.00 w siedzibie Spółki ( Sekretariat ), lub listownie ( decyduje data wpływu do Spółki ). Zgłoszenie kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 14.07.2017 o godz. 14.00
 3. O dopuszczeniu do postępowania oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony co najmniej 2 dni przed terminem telefonicznie, lub drogą elektroniczną.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzone w wyznaczonym terminie, w siedzibie Spółki. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu na Prezesa Zarządu Spółki.
 5. Przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani są do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów dokumentów, lub urzędowych odpisów za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych i oceny będą m.in. następujące zagadnienia :
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 • znajomość zasad zarządzania oraz zasad kierowania zespołami pracowników,
 • wiedza o Spółce, o zakresie działalności Spółki, o sektorze w którym działa Spółka,
 • wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej,
 • propozycja kierunków dalszego rozwoju Spółki,
 • znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej oraz środkami krajowymi.
 1. W toku postępowania kandydat może przedłożyć dodatkowe dokumenty, lub może być poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w Ogłoszeniu.
 2. Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie internetowej Spółki.
 3. Bez rozpoznania pozostawia się :
 • zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie,
 • zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniły wymogów formalnych.
 1. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na Ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się.
 2. Zgłoszenia i oświadczenia kandydatów odrzucone, niewybrane w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie Spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.
 3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez uzasadnienia zakończyć Konkurs, bez wyłonienia kandydata.
 4. Spółka nie zwróci kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. Informacje o Spółce oraz Regulamin Konkursu dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej kppt.pl