KPPT Sp. z o.o., jako Instytucja Zarządzająca Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym ogłasza drugi nabór (nabór 2) zgłoszeń podmiotów chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora KPPT.

I. Okres trwania naboru.

Ogłaszany nabór zgłoszeń podmiotów chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora KPPT (nabór 2 Kandydatów do Inkubatora KPPT) ma charakter zamknięty i trwa od 24.08 do 07.09.2015r. Zgłoszenia będą rejestrowane według kolejności ich przedłożenia i opatrywane datą oraz godziną wpływu do organizatora naboru, którym jest KPPT Sp. z o.o.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o miejsce w Inkubatorze Przedsiębiorczości KPPT.

Podmiotami uprawnionymi do składania zgłoszeń do Inkubatora KPPT w obecnym naborze 2 są firmy technologiczne rozpoczynające działalność (działające na rynku nie dłużej niż 2 lata*) , firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw chcące rozwijać swoją działalność w oparciu o wiedzę i nowoczesne technologie oraz typu ,,start- up’’ (tworzone), bez względu na formę prawną prowadzenia działalności. W ramach typu ,,start- up’’ oferuje się 2 formy korzystania z powierzchni Inkubatora: zmienne stanowiska pracy oraz miejsca w tzw. „co-workingach” tematycznych, te ostatnie dostępne jako abonamenty 10-cio,15-sto i 20-sto dniowe.

Podmioty składające zgłoszenia nie mogą być wykluczone z możliwości udzielenia im pomocy publicznej w formie de minimis, gdyż w przypadku takiego wykluczenia nie ma możliwości korzystania przez te podmioty z cen preferencyjnych.

 *decyduje data wpisu do stosownego rejestru

III. Ilość miejsc w Inkubatorze Przedsiębiorczości KPPT przeznaczonych dla podmiotów uprawnionych.

W ogłaszanym naborze, Zarządzający Inkubatorem KPPT, którym jest Spółka KPPT z o.o., udostępnia dla celów naboru 11 miejsc w Inkubatorze KPPT , w tym 7 miejsc o powierzchni od 40,72 m2 do 43,16 m2 oraz 4 miejsca o powierzchni 50,89 m2 do 62,03 m2. Miejsce rozumiane jest jako osobne pomieszczenie, umeblowane ( 5 szt. biurek roboczych, 5 foteli roboczych, 3 regały na segregatory) z oświetleniem górnym i dostępem światła dziennego. Schematy poglądowe rozmieszczenia miejsc w budynku Inkubatora KPPT przeznaczonych do zasiedlenia drogą naboru 2 załączono do dokumentacji naboru.

IV. Warunki pobytu w Inkubatorze Przedsiębiorczości KPPT.

Szczegółowe warunki dotyczące pobytu w Inkubatorze KPPT określa Regulamin Inkubatora KPPT zamieszczony na stronie internetowej KPPT (www.kppt.pl/projekt/1.5.1 zakładka INKUBATOR). Regulamin dołączono również do dokumentacji naboru. Warunki wynajmu powierzchni w Inkubatorze określa Cennik wynajmu powierzchni w Inkubatorze Przedsiębiorczości KPPT zamieszczony na stronie internetowej KPPT (www.kppt.pl/projekt/1.5.1).

V. Maksymalny okres pobytu w Inkubatorze Przedsiębiorczości KPPT.

Maksymalny okres pobytu w Inkubatorze KPPT wynosi, co do zasady, 3 lata i jest liczony od daty podpisania Umowy z Klientem Inkubatora KPPT.

VI. Wybór lokatorów Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT.

Zasady wyboru lokatorów do Inkubatora KPPT określa Regulamin Inkubatora KPPT. Dla celów obecnego naboru utrzymane zostają kryteria pierwszeństwa dla podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu kwidzyńskiego oraz lokowania w Inkubatorze w pierwszej kolejności firm technologicznych sprzyjających rozwojowi odnawialnych źródeł energii w powiecie kwidzyńskim /obszarze Dolnego Powiśla.

VII. Termin rozstrzygnięcia naboru.

Rozstrzygnięcie naboru 2 nastąpi w ciągu 2 tygodni od daty zamknięcia naboru 2, tj. do 21.09.2015 r. Wyniki naboru zostaną upublicznione poprzez ogłoszenie na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl/projekt/1.5.1.

VIII. Dokumenty wymagane w naborze zgłoszeń.

Dokumentami wymaganymi do złożenia w naborze są: wypełniony formularz zgłoszenia oraz dwa oświadczenia przedsiębiorcy dotyczące pomocy de minimis. Podmioty chcące ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora składają swoje zgłoszenia wraz z oświadczeniami opatrzone podpisem osób upoważnionych oraz datą . Wzór zgłoszenia jest umieszczony poniżej. Został on również dołączony do dokumentacji naboru. Wzory wymaganych oświadczeń załączono do dokumentacji naboru. (OŚW 1 PP), (OŚW 2 PP). Wszystkie dokumenty składane w naborze muszą być podpisane.

Brak złożenia ww. oświadczeń razem ze zgłoszeniem będzie traktowane jako uchybienie formalne skutkujące wykluczeniem zgłoszenia z dalszego procedowania.

IX. Termin, miejsce i sposób składania zgłoszeń.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi oświadczeniami należy składać w okresie naboru, tj. w terminie od 24.08.2015 do 07.09.2015 r. w wersji elektronicznej na adres e-mailowy Zarządzającego, tj. kppt@kppt.pl lub w wersji papierowej w Biurze KPPT, Górki 3 A, w godzinach 9.00 – 15.00. Każde zgłoszenie będzie rejestrowane (dzień, data i godzina wpływu).

Zgłoszenia w wersji papierowej należy składać w kopercie na adres KPPT Sp. z o.o., Górki 3 A, 82-500 Kwidzyn, opatrzonej adnotacją ,,Zgłoszenie do Inkubatora KPPT’’. W przypadku przesłania zgłoszenia w wersji elektronicznej, powyższą adnotację należy umieścić w tytule wiadomości.

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 07.09.2015 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia kompletnego zgłoszenia (wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia wraz z dwoma oświadczeniami).

Zgłoszenie w KPPT może być złożone osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy z Klientem Inkubatora KPPT.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia kandydata i ogłoszeniu wyników naboru z zakwalifikowanym do Inkubatora podmiotem będzie podpisana umowa. Zawarcie umowy dla zmiennych stanowisk pracy dla ,,Start-up’’ będzie dotyczyło tylko przypadków wynajęcia zmiennego stanowiska pracy na okres dłuższy, niż 1 miesiąc (dla formy 1). Aktualny wzór Umowy z Klientem Inkubatora KPPT załączono do dokumentacji naboru.

XI. Inne.

Warunkiem rozpatrzenia złożonego zgłoszenia jest jego formalna poprawność, tj. zgłoszenie w określonym w naborze terminie oraz zgodnie z określonymi w nim zasadami, zastosowanie wzorów dokumentów udostępnionych w naborze oraz prawidłowe opieczętowanie i podpisanie dokumentów.

KPPT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wezwania podmiotu do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści merytorycznej zgłoszenia zgodnie z potrzebami w terminie 3 dni od wezwania, w sposób obustronnie uzgodniony.