KPPT Sp. z o.o. jako podmiot zarządzający Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym (KPPT) ogłasza nabór zgłoszeń na wynajem powierzchni przeznaczonej pod prowadzenie działalności gastronomicznej (zaplecza gastronomicznego KPPT) wraz z udostępnioną przez KPPT powierzchnią jadalnianą. Przeznaczone na wynajem zaplecze gastronomiczne jest przystosowane do prowadzenia działalności gastronomicznej.

Nabór adresowany jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność w branży gastronomicznej lub planujących jej rozpoczęcie, zainteresowanych wynajmem.

I. Okres trwania naboru i przyjmowanie zgłoszeń:

Ogłaszany nabór zgłoszeń ma charakter zamknięty i trwa od 29.10.2015r. do 30.11.2015r. Zgłoszenia będą rejestrowane według kolejności ich przedłożenia i opatrywane datą oraz godziną wpływu do organizatora naboru, którym jest KPPT Sp. z o.o.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Data rozpoczęcia:                              od 29.10.2015 godz. 08.00

Data zakończenia:                              do 30.11.2015 godz. 15.00

II. Charakterystyka powierzchni na wynajem:

Powierzchnia na wynajem zlokalizowana jest w KPPT, Górki 3A, gmina Kwidzyn. Łączna powierzchnia zaplecza gastronomicznego przeznaczonego na wynajem wynosi 53,15m2. W skład zaplecza gastronomicznego wchodzi : zaplecze bufetu (9,22 m2), magazyn (6,07 m2), zmywalnia (5,4 m2), szatnia (4,14 m2), pomieszczenie na odpadki (2,28m2), umywalnia (1,73 m2), toaleta (1,75m2), aneks porządkowy (0,82m2) oraz korytarz (21,74 m2). Do zaplecza gastronomicznego przylega powierzchnia jadalniana (147,47m2) przeznaczona do udostępnienia Wynajmującemu przez KPPT dla celów serwowania posiłków w godzinach funkcjonowania KPPT, tj. w dni robocze od 8.00- 16.00. KPPT dopuszcza również możliwość wynajęcia tej powierzchni razem z zapleczem gastronomicznym. Zaplecze gastronomiczne jest bez wyposażenia w sprzęt, urządzenia i jest nieumeblowane, poza znajdującym się na wyposażeniu okapem przemysłowym ze stali nierdzewnej oraz instalacją wentylacyjną z separatorem tłuszczu. Powierzchnia jadalniana ma duży przestrzennie dostęp do światła dziennego i jest nieumeblowana.

Podmioty zainteresowane wynajmem mają możliwość obejrzenia powierzchni w terminie uzgodnionym w Biurze KPPT (tel. 55 619 31 51 wew. 1001 lub e-mail: justyna.piasecka@kppt.pl)

III. Termin rozstrzygnięcia naboru.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w ciągu 2 tygodni od daty zamknięcia naboru, tj. nie później niż do 14.12.2015r. Wyniki naboru zostaną upublicznione poprzez ogłoszenie na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl .

IV. Dokumenty wymagane w naborze zgłoszeń .

Dokumentem wymaganym do złożenia w naborze są: wypełniony formularz zgłoszenia, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność, dokument potwierdzający wpis do stosownego rejestru. Podmioty chcące ubiegać się o wynajem składają swoje zgłoszenia opatrzone podpisem osób upoważnionych oraz datą . Wzór zgłoszenia został dołączony do dokumentacji naboru. Do dokumentacji naboru został również dołączony Regulamin KPPT.

V. Termin, miejsce i sposób składania zgłoszeń.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w okresie naboru, tj. w terminie od 29.10.2015 do 30.11.2015 r. w wersji elektronicznej na adres e-mailowy Zarządzającego, tj. kppt@kppt.pl lub w wersji papierowej w Biurze KPPT, Górki 3 A, w godzinach 9.00 – 15.00. Każde zgłoszenie będzie rejestrowane (dzień, data i godzina wpływu).

Zgłoszenia w wersji papierowej należy składać w kopercie na adres KPPT Sp. z o.o., Górki 3 A, 82-500 Kwidzyn, opatrzonej adnotacją ,, Zgłoszenie na wynajem powierzchni gastronomicznej’’. W przypadku przesłania zgłoszenia w wersji elektronicznej, powyższą adnotację należy umieścić w tytule wiadomości.

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 30.11.2015 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia kompletnego zgłoszenia.

Zgłoszenie w KPPT może być złożone osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

VI. Umowa z Wynajmującym.

Z wyłonionym zgodnie z Regulaminem KPPT podmiotem zostanie podpisana umowa o wynajem. Na etapie podpisania umowy Wynajmujący potwierdzi drogą oświadczenia zapoznanie z Regulaminem KPPT i zobowiązanie do jego przestrzegania w treści, która jego dotyczy.

 VII. Inne

Warunkiem rozpatrzenia złożonego zgłoszenia jest jego formalna poprawność, tj. zgłoszenie w określonym w naborze terminie oraz zgodnie z określonymi w nim zasadami, zastosowanie wzorów dokumentów udostępnionych w naborze oraz prawidłowe opieczętowanie i podpisanie dokumentów .

KPPT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wezwania podmiotu, który przekazał zgłoszenie, do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści merytorycznej zgłoszenia zgodnie z potrzebami w terminie 3 dni od wezwania, w sposób obustronnie uzgodniony. Dla celów naboru określa się następujące kryteria pierwszeństwa wymienione poniżej w kolejności odzwierciedlającej rangę ważności: dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w branży gastronomicznej, dla podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu kwidzyńskiego, dla podmiotów, które w związku z ulokowaniem działalności w KPPT zwiększą ilość miejsc pracy, dla podmiotów prowadzących działalność na obszarze Dolnego Powiśla.

Dla wynajmu powierzchni (bez kosztów eksploatacyjnych) obowiązuje stawka bazowa wynajmu powierzchni za m2 zgodnie z Cennikiem KPPT z 07.07.2015r. ogłoszonym na stronie internetowej KPPT, tj. 21 PLN netto/m-c. Do stawki wynajmu doliczone zostaną koszty eksploatacyjne.