KPPT Sp. z o.o. jako podmiot zarządzający Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym (KPPT) ogłasza nabór 5 zgłoszeń na wynajem powierzchni dla celów prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie następujących działań edukacyjnych: odnawialne źródła energii, energoefektywność i poszanowanie energii, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (działania preferowane), budowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, takich jak porozumiewanie się w językach obcych, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, techniczne, kompetencje matematyczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość.
Nabór adresowany jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność w wskazanym powyżej zakresie lub planujących jej rozpoczęcie, zainteresowanych wynajmem.

I. Okres trwania naboru i jego rozstrzygnięcie.
Nabór zgłoszeń trwa od 19.02.2021 r. do 30.06.2021 r. Zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności ich przedkładania i rozpatrywane w trybie miesięcznym (po zakończeniu danego miesiąca). Z wyłonionym w ten sposób podmiotem zostanie zawarta umowa. Wyniki naboru zostaną upublicznione poprzez ogłoszenie na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie KPPT.

II. Charakterystyka powierzchni na wynajem oraz inne warunki wynajmu.
Wynajem dotyczy części wolnostojącego budynku F wchodzącego w skład infrastruktury KPPT (CEO) o całkowitej powierzchni 131 m2, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, do których prawo dostępu zachowuje Wynajmujący, zlokalizowanego pod adresem Górki 2A, gmina Kwidzyn. Powierzchnia przeznaczona pod wynajem to 83,61 m2. Budynek jest funkcjonalnie gotowy do użytkowania, posiada zaplecze socjalne, do dyspozycji jest również zaplecze kuchenne, a powierzchnia budynku jest częściowo umeblowana (schemat budynku jest dołączony do dokumentacji naboru).
Budynek ma charakter domu pasywnego promującego budownictwo energooszczędne. W okresie wynajmu KPPT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania jego wizerunku dla celów demonstracyjnych (wyłącznie od zewnątrz) oraz do wykorzystywania danych dotyczących eksploatacji budynku dla własnych celów badawczych KPPT z zakresu energoefektywności, a także prawo dostępu do pomieszczeń technicznych w celach serwisowych oraz napraw ewentualnych usterek urządzeń i instalacji znajdujących się w budynku.
Zainteresowanym ofertą wynajmu KPPT Sp. z o.o. stwarza możliwość obejrzenia przedmiotu wynajmu przed złożeniem zgłoszenia, za uprzednim uzgodnieniem terminu i godziny z biurem KPPT (tel. 55 619 31 51, wew. 1001 lub e-mail: sekretariat@kppt.pl).
Umowny okres wynajmu to minimum 12 miesięcy.
Na przedmiocie wynajmu KPPT Sp. z o.o. nie dopuszcza przeprowadzenia żadnych prac adaptacyjnych (remontu, dobudowywania) dla celów prowadzenia działalności przez podmiot, z wyjątkiem prac / rozwiązań dostosowawczych wyłącznie o charakterze nietrwałym (tj. umożliwiającym przywrócenie do stanu zastanego), które wymagają pisemnej zgody Wynajmującego. Warunek ten dotyczy zarówno wynajmowanej powierzchni, jak i terenu wokół budynku F. Koszty poniesione przez Najemcę na drobne adaptacje budynku i jego otoczenia jw. nie podlegają zwrotowi przez Wynajmującego.
Podmiot zainteresowany wynajmem musi być przedsiębiorcą (wpis w stosownym rejestrze), powinien wykazać wpisywanie się w obszary działań edukacyjnych określone przez Wynajmującego na etapie składania zgłoszenia oraz zdolność do otrzymania pomocy publicznej de minimis (stosowne PKD w rejestrze, wypełnienie formularza ubiegającego się o pomoc de minimis, podpisanie stosownych oświadczeń).
Koszt wynajmu według cen KPPT dla wynajmu powierzchni biurowej w CEO na moment podpisania umowy plus podatek VAT (23%) Cena obejmuje czynsz oraz zryczałtowane koszty eksploatacyjne za m2 wynajmu powierzchni w KPPT zgodnie z aktualnymi cenami dla wynajmu w CEO.

III. Dokumenty wymagane w naborze zgłoszeń.
Dokumentem wymaganym do złożenia w naborze są: wypełniony formularz zgłoszenia wraz załącznikami (wzór formularza zgłoszenia stanowi Zał. 1): dowód rejestracji podmiotu prowadzącego działalność w stosownych rejestrach, oświadczenia dotyczące pomocy publicznej oraz wypełniony formularz ubiegającego się o pomoc de minimis. Podmioty chcące ubiegać się o wynajem składają swoje zgłoszenia opatrzone podpisem osób upoważnionych oraz datą. Wzór zgłoszenia wraz ze wzorami załączników został dołączony do dokumentacji naboru. W okresie wynajmu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, czy zachowany jest cel wynajmu oraz czy działania edukacyjne są przez podmiot realizowane.

IV. Termin, miejsce i sposób składania zgłoszeń.
Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami można składać od 19.02.2021 r. w wersji elektronicznej na adres e-mailowy sekretariat@kppt.pl lub w wersji papierowej w Biurze KPPT, Górki 3A, w godzinach 9.00 – 15.00. Zgłoszenia będą rejestrowane (dzień, data i godzina wpływu).
Zgłoszenia w wersji papierowej należy składać w kopercie na adres KPPT Sp. z o.o., Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, opatrzonej adnotacją „Zgłoszenie na wynajem powierzchni edukacyjnej”. W przypadku przesłania zgłoszenia w wersji elektronicznej, powyższą adnotację należy umieścić w tytule wiadomości.
Zgłoszenie w KPPT może być złożone osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

V. Umowa o wynajem.
Z wybranym podmiotem zostanie podpisana umowa o wynajem powierzchni edukacyjnej.

VI. Inne
Warunkiem rozpatrzenia złożonego zgłoszenia jest jego formalna poprawność, zastosowanie wzorów dokumentów udostępnionych w naborze oraz prawidłowe opieczętowanie i podpisanie dokumentów.
KPPT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wezwania podmiotu, który przekazał zgłoszenie, do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści merytorycznej zgłoszenia zgodnie z potrzebami w terminie 3 dni od wezwania, w sposób obustronnie uzgodniony.

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE O NABORZE 5 (pow. EDU)

Zał 1 do naboru pow. EDU – ZGLOSZENIE

Zał. 3a do naboru pow. EDU – ośw. 1 PP

Zał. 3b do naboru pow. EDU – ośw. 2 PP

Zał. 4 do naboru pow. EDU – Formularz ubiegającego się o pomoc de minimis

Zał. 2 – schemat budynku F: