KPPT informuje o uruchomieniu naboru zgłoszeń na wynajem przestrzeni na kuchnię cateringową po cenach preferencyjnych.

Nabór adresowany jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność w branży gastronomicznej lub podmiotów/osób planujących jej rozpoczęcie oraz innych podmiotów zainteresowanych wynajmem lub chcącym nawiązać współpracę w tym zakresie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.08.2018 r.

I. Charakterystyka powierzchni na wynajem:

Powierzchnia na wynajem zlokalizowana jest w KPPT, Górki 3A, gmina Kwidzyn. Łączna powierzchnia zaplecza gastronomicznego przeznaczonego na wynajem wynosi 53,15 m2. W skład zaplecza gastronomicznego wchodzi: zaplecze bufetu (9,22 m2), magazyn (6,07 m2), zmywalnia (5,4 m2), szatnia (4,14 m2), pomieszczenie na odpadki (2,28 m2), umywalnia (1,73 m2), toaleta (1,75 m2), aneks porządkowy (0,82 m2) oraz korytarz (21,74 m2). Do zaplecza gastronomicznego przylega powierzchnia jadalniana (147,47 m2). Zaplecze gastronomiczne jest na chwilę obecną bez wyposażenia w sprzęt, urządzenia i jest nieumeblowane, poza  znajdującym się na wyposażeniu okapem przemysłowym ze stali nierdzewnej oraz instalacją wentylacyjną z separatorem tłuszczu. Do dokumentacji naboru dołączono  rysunek poglądowy dotyczący wynajmowanej powierzchni.

Podmioty zainteresowane wynajmem mają możliwość obejrzenia powierzchni w terminie uzgodnionym w Biurze KPPT (tel. 55 619 31 51 wew. 1001 lub e-mail: sekretariat@kppt.pl).

II. Dokumenty wymagane w naborze zgłoszeń.

Dokumentem wymaganym do złożenia w naborze są: wypełniony formularz zgłoszenia, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność, dokument potwierdzający wpis do stosownego rejestru. Podmioty chcące ubiegać się o wynajem składają swoje zgłoszenia opatrzone podpisem osób upoważnionych oraz datą. Wzór zgłoszenia został dołączony do dokumentacji naboru. Do dokumentacji naboru został również dołączony Regulamin KPPT.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy Zarządzającego, tj. sekretariat@kppt.pl lub w wersji papierowej w Biurze KPPT, Górki 3A, w godzinach 900 – 1500.  Każde zgłoszenie będzie rejestrowane (data i godzina wpływu).

Zgłoszenia w wersji papierowej należy składać w kopercie na adres KPPT Sp. z o.o., Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, opatrzonej adnotacją „Zgłoszenie na wynajem kuchni cateringowej”. W przypadku przesłania zgłoszenia w wersji elektronicznej, powyższą adnotację należy umieścić w tytule wiadomości.

III. Umowa z Wynajmującym.

Z wyłonionym zgodnie z Regulaminem KPPT podmiotem zostanie podpisana umowa o wynajem. Na etapie podpisania umowy Wynajmujący potwierdzi drogą oświadczenia zapoznanie z Regulaminem KPPT i zobowiązanie do jego przestrzegania w treści, która jego dotyczy.

IV. Pozostałe, cena.

Warunkiem rozpatrzenia złożonego zgłoszenia jest jego formalna poprawność, tj. zgłoszenie w określonym w naborze terminie oraz zgodnie z określonymi w nim zasadami, zastosowanie wzorów dokumentów udostępnionych w naborze oraz prawidłowe opieczętowanie i podpisanie dokumentów.

KPPT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wezwania podmiotu, który przekazał zgłoszenie, do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści merytorycznej zgłoszenia zgodnie z potrzebami w terminie 3 dni od wezwania, w sposób obustronnie uzgodniony.

Dla wynajmu powierzchni (bez kosztów eksploatacyjnych) ustalono preferencyjną stawkę w wysokości 22 zł za m2/m-ąc netto. Do stawki wynajmu doliczone zostaną koszty eksploatacyjne.