KPPT Sp. z o.o. jako podmiot zarządzający Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym (KPPT) ogłasza nabór zgłoszeń na wynajem powierzchni dla celów prowadzenia działalności edukacyjnej  w zakresie następujących działań edukacyjnych : odnawialne źródła energii, energoefektywność i poszanowanie energii, , kształtowanie postaw przyjaznych środowisku ( działania preferowane), budowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, takich jak porozumiewanie się w językach obcych, podstawowe kompetencje naukowo- techniczne, kompetencje matematyczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Nabór adresowany jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność we wskazanym powyżej zakresie lub planujących jej rozpoczęcie, zainteresowanych wynajmem.

I Okres trwania naboru i jego rozstrzygnięcie.

Ogłaszany nabór zgłoszeń trwa od 07.08.2017 r. Zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności ich przedkładania i rozpatrywane w trybie  miesięcznym ( po zakończeniu danego miesiąca). Zgłoszenia, które wpłyną od 07. 08 do 31.08.2017r. zostaną rozpatrzone najpóźniej do 05.09. Z podmiotem wyłonionym w ten sposób zostanie zawarta umowa. Wyniki naboru zostaną upublicznione poprzez ogłoszenie na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie  KPPT.

II Charakterystyka powierzchni na wynajem oraz inne warunki wynajmu.

Wynajem dotyczy wolnostojącego budynku F wchodzącego w skład infrastruktury KPPT o powierzchni 131 m2 (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych o pow. 9 m2 , do których prawo dostępu zachowuje Wynajmujący) , zlokalizowanego pod adresem Górki 2A, gmina Kwidzyn. Budynek jest funkcjonalnie gotowy do użytkowania, a jego powierzchnia jest częściowo umeblowana (schemat budynku jest dołączony do dokumentacji naboru).

Budynek ma charakter domu pasywnego promującego budownictwo energooszczędne. W okresie wynajmu KPPT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania jego wizerunku dla celów demonstracyjnych (wyłącznie od zewnątrz) oraz do wykorzystywania danych dotyczących eksploatacji budynku dla własnych celów badawczych KPPT z zakresu energoefektywności, a także prawo dostępu do pomieszczeń technicznych w celach serwisowych oraz napraw ewentualnych usterek urządzeń i instalacji znajdujących się w budynku.

Zainteresowanym ofertą wynajmu KPPT Sp. z o.o. stwarza możliwość obejrzenia przedmiotu wynajmu przed złożeniem zgłoszenia i za uprzednim uzgodnieniem terminu i godziny z biurem KPPT (tel. 55 619 31 51, wew. 1001 lub e-mail:  sekretariat@kppt.pl).

Umowny okres wynajmu to minimum 2 lata.

Na przedmiocie wynajmu Wynajmujący nie dopuszcza przeprowadzenia żadnych prac adaptacyjnych (remontu, dobudowywania) dla celów prowadzenia działalności przez podmiot, za wyjątkiem prac/ rozwiązań dostosowawczych wyłącznie o charakterze nietrwałym (tj. umożliwiającym przywrócenie do stanu zastanego), które wymagają pisemnej zgody Wynajmującego. Warunek ten dotyczy zarówno wynajmowanej powierzchni, jak i terenu wokół budynku F. Koszty poniesione przez Najemcę na drobne adaptacje budynku i jego otoczenia jw. nie podlegają zwrotowi przez Wynajmującego.

Podmiot zainteresowany wynajmem musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej i wykazać wpisywanie się w obszary działań edukacyjnych określone przez Wynajmującego.

Cena wynajmu:  ryczałtowa 3 406 PLN netto za miesiąc wynajmu plus podatek VAT ( 23%). Cena obejmuje koszty eksploatacyjne budynku, w tym opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, ścieki, sprzątanie, wywóz śmieci i bezpieczeństwo, w ramach standardowych ilości zużycia przewidzianych dla podobnych obiektów.

III Dokumenty wymagane w naborze zgłoszeń.

Dokumentem wymaganym do złożenia w naborze są: wypełniony formularz zgłoszenia  ( wzór formularza zgłoszenia stanowi Zał. 1 ), dowód rejestracji podmiotu prowadzącego działalność w stosownych rejestrach.  Podmioty chcące ubiegać się o wynajem składają swoje zgłoszenia opatrzone podpisem osób upoważnionych oraz datą. Wzór zgłoszenia został dołączony do dokumentacji naboru. W okresie wynajmu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, czy zachowany jest cel wynajmu oraz czy działania edukacyjne są przez podmiot realizowane.

IV Termin, miejsce i sposób składania zgłoszeń.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami można składać od 07.08.2017 r. w wersji elektronicznej na adres e-mailowy Zarządzającego, tj. kppt@kppt.pl lub w wersji papierowej w Biurze KPPT, Górki 3A, w godzinach 9.00 – 15.00.  Zgłoszenia będą rejestrowane (dzień, data i godzina wpływu).

Zgłoszenia w wersji papierowej należy składać w kopercie na adres KPPT Sp. z o.o., Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, opatrzonej adnotacją „Zgłoszenie na wynajem powierzchni edukacyjnej”. W przypadku przesłania zgłoszenia w wersji elektronicznej, powyższą adnotację należy umieścić w tytule wiadomości.

Zgłoszenie w KPPT może być złożone osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

V Umowa o wynajem.

Z wybranym podmiotem zostanie podpisana umowa o wynajem powierzchni edukacyjnej. Minimalny okres wynajmu możliwy do określenia w umowie to 2 lata.

VI. Inne

Warunkiem rozpatrzenia złożonego zgłoszenia jest jego formalna poprawność,  zastosowanie wzorów dokumentów udostępnionych w naborze oraz prawidłowe opieczętowanie i podpisanie dokumentów.

KPPT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wezwania podmiotu, który przekazał zgłoszenie, do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści merytorycznej zgłoszenia zgodnie z potrzebami w terminie 3 dni od wezwania, w sposób obustronnie uzgodniony.