OGŁOSZENIE O PRZETARGU – ZNAK: PN/01/11/2022
z dnia 29 listopada 2022 roku

Zarząd „Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” sp. z o.o.
z siedzibą w Górkach (82-500 Kwidzyn)
ogłasza
pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

I. ORGANIZATOR PRZETARGU – NAZWA I ADRES, DANE KONTAKTOWE.
a) Organizator przetargu: „Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny” sp. z o.o.
z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn
b) Adres: Górki 3A, 82-500 Kwidzyn
c) REGON: 220249083
d) NIP: 5811879158
e) Numer telefonu : +48 55 619 31 51
f) E-mail: sekretariat@kppt.pl
g) Strona internetowa Organizatora – www.kppt.pl
h) Godziny urzędowania: 8:00 – 16:00 ( z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).

II. OKREŚLENIA I SKRÓTY UŻYTE W TREŚCI OGŁOSZENIA.
Użyte w treści ogłoszenia określenia i skróty oznaczają:
1) Organizator, KPPT, Spółka – „Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny” sp. z o.o.
z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn,
2) Ogłoszenie, Ogłoszenie o przetargu – oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część,
3) Nieruchomość – oznacza wchodzącą w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki nieruchomość położoną na terenie Gminy Kwidzyn pod adresem: Górki 3A, Górki, 82-500 Kwidzyn, nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki: 249/45 (obręb geod. Górki) o pow. 7223 m2 – zabudowanej budynkiem/budynkami Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo ­ Technologicznego sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gmina Kwidzyn
o powierzchni użytkowej budynku KPPT – 4 067,04 m2, wraz z powiązaną technologicznie działką nr 249/37 (obręb geod. Górki) o pow. 3548 m2,
4) Oferent, uczestnik przetargu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zamierza nabyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa w ramach Przetargu lub złożyła ofertę.
5) Nabywca ZCP, należy przez to rozumieć Oferenta, który wygra przetarg, tj. złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu o przetargu oraz zawierającą najkorzystniejszą cenę.
6) Zorganizowana część przedsiębiorstwa, ZCP – wchodzącą w skład przedsiębiorstwa Spółki wewnętrzną część, stanowiącą organizacyjnie wyodrębniony kompleks składników materialnych i niematerialnych, powiązanych ze sobą funkcjonalnie w sposób posiadający zdolność do realizacji określonych zadań gospodarczych, w składzie wyszczególnionych w pkt. IV, VIII i IX niniejszego Ogłoszenia, w tym Nieruchomość.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU.
1. Przetarg prowadzony jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).
2. Zgodę na sprzedaż Zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydało Zgromadzenie Wspólników KPPT uchwałą numer 1/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., natomiast warunki zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa określono w uchwale numer 2/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
3. Przetarg jest prowadzony w języku polskim.
4. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

IV. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZCP.
W skład składników będących przedmiotem przetargu Zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi położona na terenie Gminy Kwidzyn pod adresem: Górki 3A,
82-500 Kwidzyn, nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek: 249/45 (obręb geod. Górki) o pow. 7223 m2 – zabudowana budynkiem/budynkami Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo­ Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gmina Kwidzyn,
o powierzchni użytkowej budynku KPP-T 4 067,04 m2, wraz z powiązaną technologicznie działką nr 249/37 (obręb geod. Górki) o pow. 3548 m2.

Współrzędne GPS
N: 530 44’ 07”
E: 180 57’ 17”

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej nr 521 poprzez drogę gminną będącą w zarządzaniu Gminy Kwidzyn i drogi wewnętrzne stanowiące własność KPPT.

V. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZCP.
Nieruchomość stanowi własność „Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gmina Kwidzyn.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr GD1l/00041385/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Dane ewidencyjne – jednostka ewidencyjna – Kwidzyn-W, obręb ewid. – Górki,
działki nr: 249/45, 249/37.
Oznaczenie Nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Kwidzyn-W, obręb ewidencyjny :0010 Górki
• numer działki: 249/37
rodzaj użytku/powierzchnia: PsV – 0,2627 ha, Bp – 0,0921 ha, powierzchnia działki: 0,3548 ha
• numer działki: 249/45
rodzaj użytku/powierzchnia: Bi – 0,7223 ha, powierzchnia działki: 0,7223 ha
adres: Górki 3A, numer budynku: 155
funkcja – budynek biurowy (zgodnie z KŚT i PKOB) główna funkcja – siedziba firmy lub firm
ściana zewnętrzna: mur, kondygnacje: 2/0
pow. zabudowy: 2584 m2, rok budowy: 2015 r.
właściciel: „Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny” sp. z o. o. siedziba: Górki 3A
KW: GD1l/00041385/6
W dniu 24 kwietnia 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie decyzją (nr sprawy: PINB-7114/10/2015/RB) udzielił dla „Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” sp. z o.o. z siedzibą w Górkach 3, gm. Kwidzyn pozwolenia na użytkowanie obiektów Centrum Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo­ Technologicznego, tj. obiektu na cele szkoleniowo-wystawowe B+C, obiektu centrum energii odnawialnej D, inkubatora przedsiębiorczości E, energooszczędnego domu pasywnego F – podzadanie A
w ramach zadania inwestycyjnego – ,,Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w centrum energii odnawialnej” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wybudowanych na dz. nr: 14/28, 14/29, 14/32, w m. Górki, gm. Kwidzyn.

VI. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄDZEJ W SKŁAD ZCP.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Dla działek numer: 249/45 i 249/37, w obrębie geodezyjnym Górki, gmina Kwidzyn posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XXlll/140/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 15 marca 2016r., poz. 1066) działka nr: 249/45, w obrębie geodezyjnym Górki – znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 2-U – tereny zabudowy usługowej – zagospodarowanie związane z obsługą parku technologicznego, w tym zaplecze administracyjne, edukacyjne, techniczne, infrastrukturalne i usługowe; 249/37, w obrębie geodezyjnym Górki – znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: 4-U/P – tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – zagospodarowanie związane z obsługą parku technologicznego, w tym zaplecze administracyjne, edukacyjne, techniczne, infrastrukturalne i usługowe. Ustalenia szczegółowe zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Faktyczny sposób użytkowania – nieruchomość zabudowana budynkiem „Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn.

VII. OPIS NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZCP.
Działki nr: 249/45 i 249/37, obręb geodezyjny Górki.
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki: 249/45 (obręb geod. Górki) o pow. 7223 m2 – zabudowana budynkiem/budynkami Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Górkach, w gminie Kwidzyn wraz z powiązaną technologicznie działką
nr 249/37 o pow. 0,3548 ha. Powierzchnia użytkowa budynku KPPT wynosi 4 067,04 m2. Lokalizacja – dobra, stan techniczny budynku – dobry, warunki obsługi komunikacyjnej – dobre (dostęp do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej nr 521 poprzez drogę gminną i drogi wewnętrzne KPPT).
Nieruchomość znajduje się bezpośrednio na terenie Gminy Kwidzyn, nieopodal
ul. Warszawskiej w mieście Kwidzyn. Kształt Nieruchomości regularny – zbliżony do prostokąta. Obsługa komunikacyjna Nieruchomości odbywa się z ulicy Warszawskiej (droga wojewódzka nr 521) poprzez działki drogowe nr: 14/43 (wł. Gminy Kwidzyn) oraz 249/13 i 249/32 (własność KPPT) lub poprzez działki nr: 15/9, 15/10, 16/14 i 17/23 (własność Gminy Kwidzyn) zaś następnie poprzez dz. nr: 249/13 i 249/32 (własność KPPT). Teren działki nr 249/45 w centralnej jej części pomiędzy istniejącą zabudową w kształcie litery ,,U” jest utwardzony – kostką typu polbruk, oprócz niewielkich „plam” terenów zieleni. Ponadto tereny zielone występują wokół istniejącej zabudowy.
Sąsiedztwo dz. nr 249/45: od północy – działka niezabudowana, zainwestowana poprzez urządzenia infrastruktury technicznej, od wschodu – teren drogi wewnętrznej oraz tzw. dom pasywny i fundacja Misericordia, od południa- tzw. budynek B KPPT w Górkach, od zachodu – tereny zielone, znacznie zadrzewione/zakrzewione wraz z rzeką Liwa, stanowiące docelowe tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Doliny rzeki Liwy.
Teren dz. nr 249/37 zainwestowany urządzeniami infrastruktury technicznej (UIT) powiązanymi technologicznie z siedzibą KPPT. Na działce występują elementy pompy ciepła. Dominująca część działki jest zagospodarowana poprzez w/w UIT, ponadto występuje zbiornik zrzutu wody deszczowej, sieć SN. Nieruchomość objęta jest formą ochrony przyrody tj. Morawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu oraz strefą ochrony konserwatorskiej.
Nieruchomość nie spełnia warunków art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.), w szczególności nie stanowi lasu w rozumieniu art. 3 ww. ustawy i nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 tej ustawy.

VIII. OPIS BUDYNKU USŁUGOWEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZCP.
Budynek składa się z tzw. trzech części, tj. C – obiektu na cele szkoleniowo-wystawowe, D – obiektu centrum energii odnawialnej, E – inkubatora przedsiębiorczości.
Centrum KPPT stanowią obiekty związane z obsługą całego Parku pełniące funkcje administracyjne, techniczne i usługowe (konferencyjno-wystawowe). W skład Centrum KPPT wchodzą:
– moduł szkoleniowo-wystawowy (budynek C) – budynek o funkcji szkoleniowej oraz wystawienniczej dla użytkowników inkubatora przedsiębiorczości i budynku biurowego Centrum Energii Odnawialnej oraz użytkowników zewnętrznych (promocja odnawialnych źródeł energii);
– moduł biurowy Centrum Energii Odnawialnej (CEO) (budynek D) – budynek będący siedzibą administracji i zarządzania KPPT oraz firm świadczących usługi biznesowe w zakresie zakładania, rejestracji i wsparcia merytorycznego dla firm;
– moduł inkubatora przedsiębiorczości (budynek E) – budynek przeznaczony dla nowopowstających firm technologicznych, które w późniejszym okresie staną się inwestorami lokowanymi w parku technologicznym oraz firm wspomagających transfer technologii pomiędzy jednostkami naukowo­ badawczymi a przedsiębiorstwami.
Wszystkie obiekty Centrum zaprojektowano jako budynki w standardzie energooszczędnym bądź zbliżonym do energooszczędnego.
Rytm istniejącego budynku dawnej stajni (A), budynków szkoleniowo-wystawowego (C) oraz inkubatora (E) o równoległych kalenicach, zwróconych szczytami do drogi tworzy front nawiązujący do dawnej zabudowy folwarcznej. Przyjęty kąt nachylenia dachów oraz stosunek szerokości traktu do wysokości kalenicy, a także zastosowane materiały (cegła elewacyjna oraz dachówka ceramiczna) o naturalnym kolorze stanowią nawiązanie do historycznej zabudowy dawnego folwarku. Tradycyjne materiały połączone są z ciemnym tynkiem w kolorze grafitowym/ciemnym szarym i aluminiowymi żaluzjami elewacyjnymi lakierowanymi na kolor miedziany lub żaluzjami ceramicznymi lub lamelami drewnianymi. Są to materiały szlachetne o wysokiej jakości, które pozwalają we współczesny sposób interpretować historyczną zabudowę ceglanych obiektów z drewnianymi obiciami szczytków. W/w Budynki ustawione szczytami do drogi połączono prostymi bryłami ażurowej konstrukcji łącznika (B) oraz budynku biurowo-administracyjnego (D), z prostym rytmem prostokątnych okien stanowiących tło dla budynków nawiązujących formą do dawnej zabudowy folwarcznej. Duże przeszklenia w szczytach budynków C i E otwierają też wnętrza budynków na widok dworu, parku i dolinę rzeki Liwa.
W budynkach znajdują się pomieszczenia: biurowe, biurowo-techniczne dla inkubowanych firm, produkcyjne – prototypowania dla inkubowanych firm, ekspozycyjne, szkoleniowe, socjalne, higieniczno-sanitarne, techniczne i gospodarcze.

Wykaz prac naprawczych i konserwatorskich wykonanych w budynkach w latach 2015 – 2022 r.:
1) Rok 2015 – usterki usuwane w trybie gwarancyjnym:
• Przecieki w podszybiach windowych
• Zawilgocenia fundamentu w segmencie C budynku
• Awaria centrali wentylacyjnej w segmencie D budynku
• Przecieki wody opadowej w klatce schodowej w segmencie E budynku
• Problemy z wentylacją mechaniczną
• Nieszczelność ślusarki okiennej
• Przeciek wody gruntowej do wyrzutni zużytego powietrza
• Problemy z wentylacja mechaniczną
• Usterka głównych drzwi wejściowych do segmentu D budynku
• Usterki żaluzji zewnętrznych
• Awaria systemu oddymiania
• Awaria wodociągu
2) Rok 2016 – usterki usuwane w trybie gwarancyjnym:
• Awaria dwóch central wentylacyjnych w segmencie E budynku
• Wymiana fragmentu drenażu przy segmencie E budynku
• Przebudowa Gruntowych Wymienników Ciepła
• Obniżanie poziomu hałasu wentylacji mechanicznej
• Usterki żaluzji zewnętrznych
• Nieszczelności dachów
• Spękania połączeń płyt GK
• Awaria wypychacza drzwi napowietrzających
• Przecieki w miejscu przejścia instalacji wentylacyjnej przez fundament
w segmencie C budynku
• Usterki okien uchylnych w segmencie E budynku
• Awaria siłownika okna oddymiającego w klatce schodowej segmentu E budynku
3) Rok 2017 – usterki usuwane w trybie gwarancyjnym:
• Awaria pompy ciepła
• Przecieki ze stropodachu w segmencie D budynku
• Awaria dwóch klap pożarowych
• Przecieki ze stropodachu w segmencie C
4) Rok 2018 – usterki usuwane w trybie gwarancyjnym:
• Naprawy okuć okien uchylnych w segmencie E budynku
• Wymiana pompy do wody brudnej w segmencie E budynku
• Przebudowa całego systemu żaluzji zewnętrznych
• Usuniecie nieszczelności stropodachów w segmentach E i C
• Naprawa spękań płyt GK oraz usunięcie skutków przecieków na zabudowie suchej stropodachu w segmencie C
• Naprawa okna napowietrzającego w klatce schodowej segmentu E budynku
• Naprawa ślusarki drzwiowej (trzech skrzydeł drzwi zewnętrznych)
5) Rok 2018 – naprawy:
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej części ścian fundamentowych i działowych oraz podszybi windowych segmentu C i D budynku
6) Rok 2019 – naprawy:
• Iniekcje kurtynowe podszybi windowych
• Wymiana inwertera w instalacji PV
• Naprawa zabudowy z płyt GK
7) Rok 2020 – naprawy:
• Wymiana uszkodzonych silników w centrali wentylacyjnej w segmencie C budynku
• Bieżące konserwacje i drobne naprawy
• Remont sufitu podwieszanego w segmencie C budynku
8) Rok 2021 – naprawy:
• Naprawa części elewacji budynku
• Uszczelnienie przejść instalacji wentylacyjnej i elektrycznej przez fundamenty segmentów C oraz E
• Naprawy obróbek dekarskich
• Naprawy ślusarki drzwiowej
• Bieżące konserwacje i drobne naprawy
9) Rok 2022 – naprawy:
• Napraw opierzenia ogniomurku – segment D budynku
• Naprawa obróbek dekarskich
• Naprawy ślusarki drzwiowej
• Bieżące konserwacje i drobne naprawy.

IX. WYKAZ WYPOSAŻENIA BUDYNKÓW SPRZEDAWANEGO RAZEM Z NIERUCHOMOŚCIĄ WCHODZĄCĄ W SKŁAD ZCP.
Na sprzedaż, wraz z Nieruchomością, składa się także mienie ruchome według poniższego wykazu:

1. Aparat telefoniczny VOIP ASTRA 6865l, ilość: 20, rok produkcji: 2015
2. Krzesło do stołu do jadalni, ilość: 6, rok produkcji: 2015
3. Stół do jadalni, ilość: 1, rok produkcji: 2015
4. Krzesło konferencyjne ze stolikiem, ilość: 260, rok produkcji: 2015
5. Kanapa, ilość: 2, rok produkcji: 2015
6. Stolik szklany, ilość: 2, rok produkcji: 2015
7. Krzesło spotkań, ilość: 22, rok produkcji: 2015
8. Stół na 16 krzeseł, ilość: 1, rok produkcji: 2015
9. Regał, ilość: 69, rok produkcji: 2015
10. Biurko, ilość: 94, rok produkcji: 2015
11. Fotel roboczy, ilość: 96, rok produkcji: 2015
12. Biurko do recepcji, ilość: 1, rok produkcji: 2015
13. Lada recepcyjna, ilość: 1, rok produkcji: 2015
14. Projektor EPSON EB-1985wu+uchwyt+kontroler, ilość: 3, rok produkcji: 2015
15. Infokiosk dotykowy 42 (TOTEM), ilość: 5, rok produkcji: 2015
16. DATA CENTER, ilość: 1, rok produkcji: 2015
17. Instalacja fotowoltaiczna, ilość: 90 kW, rok produkcji: 2015

X. WIZJE LOKALNE.
Terminy wizji lokalnych Zorganizowanej części przedsiębiorstwa:
1) 15 grudnia 2022,
2) 5 stycznia 2023
3) 19 stycznia 2023
Wizje lokalne ZCP każdym z ww. terminów będą się odbywać w godz. 8:00-16:00, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i uzgodnieniu z p. Grzegorzem Koneckim tel. +48 55 619 31 51, godz. 800- 1600.

XI. CENA WYWOŁAWCZA.
Cena wywoławcza Zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi: 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

XII. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZCP.
Działka nr 249/37 jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym na rzecz Energa-Operator S.A. Oddział Olsztynie (KRS 0000033455), tj. nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu, polegającą na:
1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci złącza kablowego ZK-SN o wymiarach 2,0×1,5 i kabla SN o długości 7 metrów,
2) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt. 1), po ich posadowieniu,
3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1), jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii w obszarze nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne zgodnie z zaznaczonym na załączniku graficznym do aktu notarialnego obszarem zajętym przez służebności wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
Innych obciążeń działka 249/37 nie posiada.
Działka nr 249/45 jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.
Budynki posadowione na działce 249/45 są wolne od jakichkolwiek obciążeń.

UŻYTKOWANIE

UWAGA:
Organizator wskazuje, iż zawarcie aktu notarialnego w przedmiocie sprzedaży ZCP odbędzie się pod warunkiem ustanowienia w tym akcie na rzecz Organizatora nieodpłatnego użytkowania w rozumieniu art. 252 i nast. Kodeksu cywilnego w stosunku do:
• położonej na działce nr 249/37 stacji transformatorowej,
• umiejscowionego w budynku „E” zbiornika retencyjnego, stanowiącego część sieci wod-kan KPPT,
wraz z instalacjami łączącymi stację oraz zbiornik z sieciami będącymi własnością KPPT i położonnymi na sąsiednich nieruchomościach.

XIII. ZOBOWIAZANIA DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW ZCP.
ZCP jest zespołem składników, połączonych ze sobą funkcjonalnie, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie składniki ZCP,
tj, pomieszczenia znajdujące się w budynkach są przedmiotem wielu umów najmu na rzecz przedsiębiorców. Powierzchnia przeznaczona pod wynajem stanowi 2 375,11 m2 budynku, z czego przedmiotem najmu objęte jest 1 783,32 m2 powierzchni przeznaczonej do wynajmu, ok. 75 %.

XIV. RĘKOJMIA.
Na ZCP oraz na każdym z jej elementów rękojmia jest wyłączona.

XV. WADIUM.
1. W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
2. Wysokość wadium wynosi: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
3. Wadium wnosi się w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Spółki nr 14 8300 0009 0001 9934 2000 0050 w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Wskazana data jest datą, w której środki wpłacane tytułem wadium muszą być zaksięgowane na rachunku bankowym Organizatora.
W tytule przelewu należy wpisać „Wadium – ZCP, Górki 3A, przetarg-znak: PN/01/11/2022”. Datą wniesienia wadium będzie data wpływu wadium na rachunek bankowy Organizatora przetargu.
4. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty, odpowiednio:
1) odwołania przetargu;
2) zamknięcia przetargu;
3) unieważnienia przetargu;
4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia ZCP.

XVI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wymagania ogólne:
1) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny.
4) Oferta powinna być podpisana:
a) osobiście przez Oferenta – jeśli Oferent jest osobą fizyczną,
b) przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta – w pozostałych przypadkach.
5) Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
6) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
7) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres Oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę,
5) oświadczenia o tym, że:
a) Oferent uzyskał, konieczne informacje do przygotowania oferty,
b) Oferent zapoznał się z treścią Ogłoszenia o przetargu, w szczególności warunkami przetargu wskazanymi w treści Ogłoszenia i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
c) Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia zamknięcia przetargu lub jego unieważnienia,
d) wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe,
e) Oferent zobowiązuje się, w przypadku uznania złożonej przez niego oferty za najkorzystniejszą, do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu. Wzór oferty został określony w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3. Do pisemnej oferty Oferent jest zobowiązany dołączyć:
1) W przypadku, gdy Oferent nie jest osobą fizyczną – dokument potwierdzający zasady reprezentacji Oferenta, o ile nie jest on dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego.
2) Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Oferenta jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii.
3) Do oferty Oferent załącza dowód wniesienia wadium.

4. Opakowanie oferty
Oferent powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Organizatora przetargu i zawierającym oznaczenie:
Przetarg nieograniczony- znak: PN/01/11/2022
„Przetarg na sprzedaż Zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Znak postępowania PN/01/11/2022 r.”
Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub Nazwa i adres siedziby Oferenta
Nie otwierać przed: 14 lutego 2023 r. godz. 11:00
Ryzyko przypadkowego otwarcia oferty z powodu nienależytego zabezpieczenia oferty ponosi Oferent.

4. Zmiana lub wycofanie oferty:
Oferent, przed upływem terminu części jawnej przetargu, może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANIE”.

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora:
„Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny” sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn
Górki 3A, 82-500 Kwidzyn
Sekretariat.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 06 lutego 2023 roku, godz. 15:00.
3. Ofertę złożoną po terminie Organizator zwróci niezwłocznie.
4. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14 lutego 2023 r. roku, godz. 11:00
w siedzibie Organizatora:
„Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny” sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn.
Górki 3A, 82-500 Kwidzyn
Sala konferencyjna.
5.Oferent pozostaje związany ofertą do chwili zamknięcia przetargu albo unieważnienia.

XVIII. PRZEBIEG PRZETARGU.
1. Postanowienia ogólne
1) Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
2) Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

2. Część jawna przetargu
1) Część jawna przetargu odbywa się w obecności Oferentów. Obecność Oferentów nie jest obowiązkowa.
2) W części jawnej przewodniczący Komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom następujące informacje:
a) Wykaz składników ZCP,
b) Oznaczenie wchodzącej w skład ZCP Nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów, powierzchnię Nieruchomości, opis Nieruchomości oraz przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
3) W części jawnej przetargu Komisja przetargowa:
a) podaje liczbę otrzymanych ofert;
b) dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty;
c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez Oferentów;
d) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
e) zawiadamia Oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
f) zawiadamia Oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
4) Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:
a) nie odpowiadają warunkom przetargu;
b) zostały złożone po wyznaczonym terminie;
c) nie zawierają danych, o których mowa w rozdz. XVI pkt 2 Ogłoszenia lub dane te są niekompletne;
d) Oferent nie przedstawił dowodu wniesienia wadium;
e) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
5) W przypadku braku przedłożenia dowodu wadium Komisja przetargowa może zakwalifikować ofertę do części niejawnej jeśli stwierdzi, że wadium – mimo braku przedłożenia dowodu jego wniesienia – zostało wniesione na wskazany w Ogłoszeniu rachunek bankowy Spółki w wyznaczonym terminie.

3. Część niejawna przetargu
1) Przy wyborze oferty Komisja przetargowa będzie brać pod uwagę zaoferowaną cenę.
2) W części niejawnej przetargu Komisja przetargowa dokona szczegółowej analizy ofert oraz wybierze najkorzystniejszą z nich lub stwierdzi, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert, z zastrzeżeniem ppkt. 3).
3) W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla Oferentów, którzy złożyli te oferty.

4. Przebieg dodatkowego ustnego przetargu ograniczonego
1) Komisja zawiadomi Oferentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt 3) powyżej, o terminie dodatkowego ustnego przetargu ograniczonego (zw. dalej „Dodatkowym przetargiem”) oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. Sposób zapoznania się z równorzędnymi ofertami zostanie określony w zawiadomieniu o terminie dodatkowego przetargu.
2) Przewodniczący Komisji przetargowej otwiera Dodatkowy przetarg i informuje Oferentów o wysokości otrzymanych cen równorzędnych oraz, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
3) O wysokości postąpienia decydują Oferenci, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4) Oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
5) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników Dodatkowego przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny równorzędnej.
6) Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka Dodatkowy przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę.

5. Zamknięcie przetargu
1) Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przetargu.
2) Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. UWAGA! Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Umowa sprzedaży Zorganizowanej części przedsiębiorstwa pomiędzy Organizatorem przetargu, a Nabywcą ZCP będzie zawarta w formie aktu notarialnego.
2. Organizator przetargu zawiadomi Nabywcę ZCP o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ZCP, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
3. Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu, z uwzględnieniem pkt. 5. Cena nabycia płatna jest przed dniem podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej dzień przed datą zawarcia aktu notarialnego.
4. Nr rachunku bankowego Organizatora, na który należy wpłacić cenę osiągniętą w przetargu: 14 8300 0009 0001 9934 2000 0050. W tytule przelewu należy podać: „Cena nabycia ZCP. Górki 3A. PN/01/11/2022”. Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Organizatora przetargu.
5. Sprzedaż ZCP zwolniona jest z podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Na podstawie art. 43 ust. 10 ww. ustawy istnieje możliwość zrezygnowania ze zwolnienia od podatku VAT i wyboru opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i Nabywca budynku, budowli lub ich części są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i złożą przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi
w związku z dostawą tych obiektów, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT, Nabywca nieruchomości zobowiązany jest przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży zapłacić cenę Nieruchomości osiągniętą w przetargu, powiększoną
o należny podatek VAT, pomniejszoną o wniesione wadium.
6. UWAGA! Organizator będzie się ubiegać wydanie interpretacji podatkowej w przedmiocie opodatkowania transakcji sprzedaży ZCP. W przypadku uznania ZCP jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nabywca zobowiązany będzie zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej (PCC). W przypadku nieuznania ZCP jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nabywca zobowiązany będzie zapłacić podatek od towarów i usług (VAT), zaś oferowana przez Nabywcę cena rozumiana jest jako cena netto, która powiększona zostanie o należny podatek od towarów i usług.
7. Jeżeli Nabywca ZCP nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 2, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2017, poz. 2278 ze zm.), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ZCP, w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

XX. SKARGA NA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM PRZETARGU.
1. Uczestnik przetargu może złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, jeśli jego interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Organizatora zasad przeprowadzania przetargu określonych w niniejszym Ogłoszeniu lub właściwych przepisach prawa.
2. Skargę wnosi się do Organizatora w terminie 5 dni od daty, w której Oferent powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć, informację o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.
3. Skargę można wnieść pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@kppt.pl. Skarga wniesiona za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Skargę uznaje się za wniesioną w z chwilą, gdy wpłynęła ona do siedziby Organizatora w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jej treścią.
5. Wniesienie skargi jest dopuszczalne jedynie przed podpisaniem umowy w sprawie nabycia ZCP.
6. Organizator odrzuca skargę wniesioną po terminie, wniesioną przez osobę nieuprawnioną lub niedopuszczalną w oparciu o pkt. 7 bądź niespełniającą inne wymogi określone w niniejszym Ogłoszeniu.
7. Oferentowi nie przysługuje skarga na czynność Organizatora podjętą w wyniku uwzględnienia skargi.
8. Skarga powinna wskazywać zaskarżaną czynność lub zaniechanie Organizatora, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych uzasadniających wniesienie skargi, oraz podpis wnoszącego skargę.
9. W przypadku wnoszenia skargi przez pełnomocnika powinien on dołączyć do skargi oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa oraz dokument wskazujący na umocowanie do reprezentacji wnoszącego skargę (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne), bądź wskazanie powszechnie dostępnych źródeł elektronicznych tych informacji.
10. Organizator rozstrzyga skargę w terminie 7 dni od daty jej wniesienia.
11. Skarga jest rozstrzygana przez Komisję przetargową.
12. W przypadku wniesienia skargi Organizator wstrzymuje, do czasu jej rozstrzygnięcia , wszelkie czynności związane z przetargiem. Informację o wpływie skargi oraz jej treść po zanonimizowaniu danych osobowych Organizator zamieszcza na swojej stronie internetowej, wskazanej w Ogłoszeniu, oraz przesyła jej kopie pozostałym Oferentom.
13. Do czasu rozstrzygnięcia skargi nie można zawrzeć umowy w sprawie nabycia ZCP.
14. Komisja przetargowa rozpoznając skargę może uznać ją za zasadną i:
1) nakazać Organizatorowi powtórzenie zaskarżonej czynności,
2) nakazać Organizatorowi dokonanie czynności, której Organizator zaniechał,
3) nakazać Organizatorowi unieważnienie przetargu,
4) uznać skargę za niezasadną.
15. Organizator może sam uwzględnić skargę w całości lub części, uznać ją za zasadną oraz powtórzyć zaskarżoną czynność, dokonać zaniechanej czynności, unieważnić przetarg.
16. Organizator może mimo uznania skargi za zasadną zamknąć przetarg bez wyboru oferty najkorzystniejszej.

XXI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA Z OFERENTAMI. WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.
1. W toku przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu i Oferenci przekazują wyłącznie drogą pisemną (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Forma e-maila jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Organizatora o wycofaniu złożonej przez Oferenta oferty.
2. W przypadku przekazywania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:
p. Marcin Duda – tel.: +48 55 619 31 51 – dni robocze w godzinach: 8:00 – 16:00
4. Oferenci mogą zwracać się do Organizatora o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub z wnioskiem o udzielenie dodatkowych informacji związanych z przetargiem kierując swoje zapytania pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres siedziby Organizatora/adres poczty elektronicznej:
„Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny” sp. z o.o. z siedzibą w Górkach, gm. Kwidzyn
Adres: Górki 3A, 82-500 Kwidzyn
adres poczty elektronicznej do korespondencji:
sekretariat@kppt.pl
5. Organizator udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt. 4, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 (słownie: dwa) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie do Organizatora nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub udzielenie dodatkowych informacji wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w pkt. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Organizator może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5.
8. Organizator może zmienić treść Ogłoszenia o przetargu w dowolnym momencie. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach, Organizator może przedłużyć termin składania ofert i poinformuje o tym poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej, na której zamieszczono Ogłoszenie.

XXII. KLAUZULA RODO.
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88).
1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o.
82-500 Kwidzyn
Górki 3A
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem zawarcia umowy cywilno- prawnej.
3. Niepodanie danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia umowy;
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla realizacji umowy i ustawy o archiwizacji.
5. Dane nie będą przekazywane do innych państw i organizacji międzynarodowych oraz użyte do profilowania.
6. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Ochrony Danych.

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA.
1. Formularz oferty- załącznik numer 1

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: