Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony ustny w dniu 28 czerwca 2018 r.
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność KPPT Sp. z o.o.
położonej w Kwidzynie przy ul. Braterstwa Narodów 56-58

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 2036,26 m2 z dostępem do drogi publicznej, położonej przy ul. Braterstwa Narodów 56-58 w Kwidzynie, stanowiącej własność KPPT Sp. z o.o. zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Nr 10, jednostka ewidencyjna Miasto Kwidzyn, o następujących nr ewidencyjnych działek:

-działki nr 123, 124/1, 207/4, o łącznej pow. 1255 m2, cena wywoławcza brutto: 943 000,00 zł, wadium: 94 300,00 zł,

dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GD1I/00034381/6, GD1I/00008587/9.

2. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w tabeli poniżej.

3. Księgi wieczyste nr GD1I/00034381/6, GD1I/00008587/9 nie są obciążone hipotecznie.

4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu zlokalizowana jest  na terenie gdzie obowiązuje m.p.z.p  „OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI” i przeznaczona jest do sprzedaży na cele mieszkaniowo-usługowe nieuciążliwe. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków (dec. Nr 1506 z dn.16.01.1995).

5. Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Górki 3A, w sali E 2.06

6. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki  nie później iż trzy dni przed terminem składania ofert t.j do dnia 25 czerwca 2018, na konto Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Nr 14 8300 0009 0001 9934 2000 0050. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym KPPT Sp. z o.o.

7. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno- architektonicznymi zabudowy i uzbrojenia terenu objętym przetargiem.

8. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

– dowód wpłaty wadium,

– w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie,

– w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

– w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

11. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

Umowa sprzedaży, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie najpóźniej 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy nabycia prawa własności, w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z uzasadnionych przyczyn Prezes KPPT może ten termin przesunąć na wniosek osoby zainteresowanej, złożony nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz.1380 z późn. zm.).

12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości, winna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień dokonania wpłaty ceny uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na koncie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o.

13. Z uzasadnionych przyczyn KPPT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

14. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. , oraz na stronie internetowej www.kppt.pl., a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach ogólnopolskich: Dziennik Bałtycki, Dziennik Zachodni, Głos Wielkopolski, Gazeta Krakowska, Dziennik Łódzki, Gazeta Wrocławska, Polska The Times, Kurier Lubelski.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w KPPT sp. z o.o. pod adresem e-mail: sekretariat@kppt.pl