Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony ustny w dniu 26 października 2018 r.

na sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o.

położonych w miejscowości Górki 3A, w gminie Kwidzyn

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie geodezyjnym Górki pomiędzy drogą wojewódzką nr 521, rzeką Liwą i terenem kolejowym, o następujących nr ewidencyjnych działek:

  • działka nr 249/39, o pow. 63.359 m2, cena wywoławcza netto: 1 751 000,00 zł, wadium: 175 000,00 zł
  • działka nr 249/20, o pow. 8.007 m2, cena wywoławcza netto: 219 391,80 zł, wadium: 22 000,00 zł
  • działka nr 249/22, o pow. 14.730 m2, cena wywoławcza netto: 403 602,00 zł, wadium: 40 000,00 zł
  • działka nr 249/21, o pow. 5.566 m2, cena wywoławcza netto: 152 508,40 zł, wadium: 15 000,00 zł
  • działka nr 249/17, o pow. 16.691 m2, cena wywoławcza netto: 457 333,40 zł, wadium: 45 000,00 zł

dla których Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00041385/6.

2. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w tabeli poniżej.

3. Księga wieczysta nr GD1I/00041385/6 jest obciążona hipoteką umowną łączną na kwotę 15 191 000,00 zł obejmującą kredyt, odsetki i inne koszty na podstawie umowy nr 695/2011/0 z dnia 27.05.2011 r. Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny posiada zgodę na sprzedaż nieruchomości, a uzyskana kwota sprzedaży winna zostać w pierwszej kolejności przeznaczona na spłatę zobowiązań przez KPPT wobec kredytodawcy. Sprzedane nieruchomości, po zapłaceniu należnej kwoty zostaną zwolnione z hipoteki na podstawie promesy bankowej.

4. Podane ceny nie obejmują podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej ceny według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

5. Nabywcy nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami funkcjonowania  Inwestorów  na terenie  KPPT, określonymi w Regulaminie sprzedaży terenów inwestycyjnych Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego i funkcjonowania inwestorów w KPPT, dostępnym na stronie internetowej www.kppt.pl

6. Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. o godz. 11.00. w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Górki 3A, w sali E 2.06.

7. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki nie później iż trzy dni przed terminem składania ofert tj. do dnia 22.10.2018 r. na konto Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Nr 14 8300 0009 0001 9934 2000 0050. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym KPPT Sp. z o.o.

8. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno – architektonicznymi zabudowy i uzbrojenia terenu objętym przetargiem.

9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

12. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

Umowa sprzedaży, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy nabycia prawa własności, w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W uzasadnionych przypadkach Prezes KPPT może ten termin przesunąć na wniosek osoby zainteresowanej, złożony nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz.1380 z późn. zm.).

13. Wpłata wylicytowanej ceny netto + wartość podatku VAT nabycia nieruchomości, winna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień dokonania wpłaty ceny uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na koncie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o.

14. Z uzasadnionych przyczyn KPPT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., oraz na stronie internetowej www.kppt.pl., a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach ogólnopolskich: Dziennik Bałtycki, Dziennik Zachodni, Głos Wielkopolski, Gazeta Krakowska, Dziennik Łódzki, Gazeta Wrocławska, Polska The Times, Kurier Lubelski.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w KPPT sp. z o.o. pod adresem e-mail: sekretariat@kppt.pl