Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ogłasza  pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w miejscowości Górki 3A, w gminie Kwidzyn

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie geodezyjnym Górki pomiędzy drogą wojewódzką nr 521, rzeką Liwą i terenem kolejowym, o następujących nr ewidencyjnych działek:

  • działka nr 249/36,o pow. 2.600 m2 , cena wywoławcza brutto: 71 682,00 zł, wadium: 3 584,10 zł
  • działka nr 249/6, o pow. 14.857 m2 , cena wywoławcza brutto: 409 607,49 zł, wadium: 20 480,37 zł
  • działka nr 249/34, o pow. 10.329 m2 , cena wywoławcza brutto: 284 770,53 zł, wadium: 14 238,53 zł
  • działka nr 249/35, o pow. 7.000 m2 , cena wywoławcza brutto: 192 990,00 zł, wadium: 9 649,50 zł

dla których Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00041385/6.

2. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w tabeli poniżej.

3. Nabywcy nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami funkcjonowania  Inwestorów  na terenie  KPPT, określonymi w Regulaminie sprzedaży terenów inwestycyjnych Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego i funkcjonowania inwestorów w KPPT, dostępnym na stronie internetowej www.kppt.pl

4. Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r. o godz. 11.00. w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Górki 3A, w sali C 1.04

5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki  nie później iż trzy dni przed terminem składania ofert, na konto Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Nr 14 8300 0009 0001 9934 2000 0050.  

6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

– dowód wpłaty wadium,

– w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie,

– w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

– w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

Umowa sprzedaży, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie najpóźniej jednego miesiąca od dnia przetargu.

Z uzasadnionych przyczyn Prezes KPPT może ten termin przesunąć na wniosek osoby zainteresowanej, złożony nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz.1380 z późn. zm.).

Z uzasadnionych przyczyn KPPT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. , oraz na stronie internetowej www.kppt.pl., a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach ogólnopolskich: Dziennik Bałtycki, Dziennik Zachodni, Głos Wielkopolski, Gazeta Krakowska, Dziennik Łódzki, Gazeta Wrocławska, Polska The Times, Kurier Lubelski.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w KPPT sp. z o.o. pod adresem e-mail: sekretariat@kppt.pl