Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony ustny w dniu 14 grudnia 2021 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w miejscowości Górki 3A, w gminie Kwidzyn

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie geodezyjnym Górki pomiędzy drogą wojewódzką nr 521, rzeką Liwą i terenem kolejowym, o następujących nr ewidencyjnych działek:
1) działka nr 249/1, o pow. 25 624 m2, cena wywoławcza netto: 397 941,00 zł, wadium: 40 000,00 zł;
dla których Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00041385/6.

2. Szczegółowy opis nieruchomości:

Lp. Położenie Nr działki Powierzchnia (w ha) Nr księgi wieczystej Cena nieruchomości netto Opis nieruchomości
1. Obr.
Górki,
Gmina Kwidzyn
249/1 2,5624 GD1I/00041385/6 397 941,00 zł Działka niezabudowana z dostępem do drogi publicznej, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o dużym i średnim spadku nachylenia. W zachodniej części działki- teren zieleni urządzonej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, natomiast w części wschodniej – teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
Do sprzedaży w trybie przetargu.

3. Księga wieczysta nr GD1I/00041385/6 nie jest obciążona hipoteką.

4. Podane ceny nie obejmują podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony do wylicytowanej ceny według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

5. Nabywcy nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami funkcjonowania Inwestorów na terenie KPPT, określonymi w Regulaminie sprzedaży terenów inwestycyjnych Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego i funkcjonowania inwestorów w KPPT, dostępnym na stronie internetowej www.kppt.pl
6. Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 1100. w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Górki 3A, w sali C 1.04.

7. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki nie później, niż trzy dni przed terminem składania ofert, tj. do dnia 10.12.2021 r., na konto Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Nr 14 8300 0009 0001 9934 2000 0050. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym KPPT Sp. z o.o.

8. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno- architektonicznymi zabudowy i uzbrojenia terenu objętym przetargiem.

9.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
– dowód wpłaty wadium,
– w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie,
– w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
– w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
– w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

12. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.
Umowa sprzedaży, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie najpóźniej 21 dni od dnia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy nabycia prawa własności, w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Z uzasadnionych przyczyn Prezes KPPT może ten termin przesunąć na wniosek osoby zainteresowanej, złożony nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz.1380 z późn. zm.).

13. Wpłata wylicytowanej ceny netto + wartość podatku VAT nabycia nieruchomości, winna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień dokonania wpłaty ceny uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na koncie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o.

14. Z uzasadnionych przyczyn KPPT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., oraz na stronie internetowej www.kppt.pl., a wyciąg z ogłoszenia w Kurierze Powiatu Kwidzyńskiego.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w KPPT sp. z o.o. pod adresem e-mail: sekretariat@kppt.pl