1) Regulamin sprzedaży, Część: Sposób i zasady sprzedaży…

do pkt.8 odnośnie zobowiązania do współpracy z Zarządzającymi – co konkretnie miałoby to oznaczać, czy jest spis z zakresu tej  współpracy ?

Spółka, przez współpracę z Zarządzającym  miała na myśli zapisy kolejnego rozdziału – Zasady funkcjonowania Inwestorów na terenie KPPT. Współpraca dotyczy w szczególności takich kosztów jak: koszty odśnieżania dróg wewnętrznych, czyszczenia i przeglądów studzienek kanalizacyjnych, konserwacji wspólnej infrastruktury technicznej.

2) Regulamin sprzedaży, Część: Sposób i zasady sprzedaży…

do pkt.9 zobowiązanie do docelowej realizacji inwestycji – czy są jakieś narzucone przez Państwa terminy ?

Spółka nie określa terminu realizacji inwestycji. Tereny mają, co do swojego charakteru, przeznaczenie inwestycyjne i zostały wystawione na sprzedaż w celu powstawania na nich inwestycji prowadzących do rozwoju lokalnego, m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Odnośnie terminu realizacji inwestycji zwracamy uwagę na Uchwałę nr XXXII/208/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego, określającą warunki ubiegania się o pomoc .  Z uwagi  na ograniczenia czasowe obowiązywania uchwały, aby skorzystać z jej przywilejów inwestycja musi być zakończona do grudnia 2020 r.

3) Regulamin sprzedaży , część: Zasady funkcjonowania…

do pkt.4 jakiego rzędu opłata kwartalna byłaby za utrzymanie infrastruktury ? czy jest to wartość np.za metr kwadratowy pomnożony przez ilość metrów kw zakupionego gruntu w KPPT?

Zasady naliczania określono w pkt. 3 Regulaminu sprzedaży – proporcjonalnie do zajmowanego w KPPT terenu, tj. w proporcji: powierzchnia zajmowanego terenu do całkowitej pow. sprzedawanych nieruchomości=178.504m2. Ustalony zostanie wskaźnik udziału powierzchni zakupionego gruntu w stosunku do całego terenu inwestycyjnego. Następnie będzie miała zastosowanie formuła:

 

        P___   

  178 504             X        poniesiony przez KPPT wydatek na utrzymanie infrastruktury

Gdzie  P oznacza powierzchnię zajmowanego terenu w m2

Przykład: w przypadku zakupu działki nr 249/11 o powierzchni 6 148 m2, udział właściciela działki w utrzymaniu infrastruktury wspólnej z tytułu poniesionego przez KPPT wydatku na przegląd studzienek kanalizacyjnych na terenie KPPT w wys. 100 PLN miesięcznie wyniesie:

 

   6 148___ 
178 504        X   100 PLN =  3,40 PLN

4) Regulamin sprzedaży, część Zasady funkcjonowania

do pkt.19 tablice reklamowe umieszczane w obrębie KPPT – czy uzgodnienie (pozwolenie- jak  rozumiem) wiąże się w tym przypadku z dodatkową opłatą?

KPPT nie przewiduje opłaty za uzgadnianie warunków instalowania tablic reklamowych i inwestycyjnych, uzgadnianie ma dotyczyć spraw związanych z ładem przestrzennym i bezpieczeństwem na terenie KPPT. Ewentualne opłaty mogą wynikać z przepisów prawa miejscowego lub krajowego. Ponadto podmiot lokujący się na terenie KPPT uzyskuje nieodpłatny dostęp do umieszczenia nazwy firmy i loga na panelu informacyjnym ( totem) w obszarze wejścia do Centrum KPPT. Kwestia lokowania reklam na własnym terenie leży, co do zasady, wyłącznie w gestii właściciela  i podlega swobodzie w tym zakresie, za wyjątkiem rażącego naruszenia zasad sąsiedztwa poprzez zamieszczenie reklam o treści obraźliwej, naruszającej dobra osobiste itp. Natomiast ewentualne wykorzystanie terenu będącego własnością KPPT Sp. z o.o. dla celów Reklamy innego podmiotu podlega wyrażeniu zgody przez KPPT na obustronnie uzgodnionych warunkach.

 

22.12.2016

5) Regulamin sprzedaży terenów inwestycyjnych –  w regulaminie sprzedaży działek jest podział na różne przeznaczenie,

proszę o informację, co dokładnie oznacza – przeznaczenie na lokalizację obiektów użyteczności publicznej, czy oznacza to, że są jakieś wykluczenia rodzajów działalności ?

Odpowiedź:

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości na sprzedaż opisano, w odniesieniu do każdej z nieruchomości, w wykazie nieruchomości stanowiącym załącznik do ogłoszeń ( opisy zgodnie z aktualnie obowiązującym mpzp na podstawie uchwały Rady Gminy z 29.01.2016r.)