Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ogłasza rokowania w dniu 22 lutego 2019 r.

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność KPPT Sp. z o.o.

położonej w Kwidzynie przy ul. Braterstwa Narodów 56-58

 1. Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 2036,26 m2, położona przy ul. Braterstwa Narodów 56-58 w Kwidzynie, stanowiącej własność KPPT Sp. z o.o. zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Nr 10, jednostka ewidencyjna Miasto Kwidzyn, o następujących nr ewidencyjnych działek:

– działki nr 123, 124/1, 207/4, o łącznej pow. 1255 m2, cena wywoławcza brutto: 380 000,00 zł, zaliczka: 38 000,00 zł,

dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GD1I/00034381/6, GD1I/00008587/9.

 1. Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym z dostępem do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności gruntowej opisanej w KW 34718/8 i KW 51789/1. Obiekt wybudowany przed 1945 rokiem, ok. 1900 roku w technologii tradycyjnej. Zabudowa w stylu eklektycznym (w ciągu zabudowy ulicy), połączony z budynkiem od strony wschodniej. Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym w całości podpiwniczony. Budynek wykazuje znaczny stopień zużycia. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele mieszkaniowo-usługowe nieuciążliwe i wpisana jest do rejestru zabytków (dec. Nr 1506 z dn.16.01.1995).
 2. Księgi wieczyste nr GD1I/00034381/6, GD1I/00008587/9 nie są obciążone hipotecznie.
 3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot rokowań zlokalizowana jest na terenie gdzie obowiązuje m.p.z.p.  „OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI” i przeznaczona jest do sprzedaży na cele mieszkaniowo-usługowe nieuciążliwe. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków (dec. Nr 1506 z dn. 16.01.1995).
 4. Rokowania w sprawie sprzedaży powyższej nieruchomości odbędą się w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Górki 3A, w sali E 2.06.
 5. W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą zaliczkę w formie przelewu gotówki nie później niż trzy dni przed terminem składania ofert t.j. do dnia 18 lutego 2019 r., na konto Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., Nr 14 8300 0009 0001 9934 2000 0050. Za datę wpłaty zaliczki przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym KPPT Sp. z o.o.
 6. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno- architektonicznymi zabudowy i uzbrojenia terenu oraz warunkami podanymi w ogłoszeniu o rokowaniach.
 7. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który rokowania wygrał, od zawarcia umowy.
 8. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości.
 9. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
 • proponowaną cenę za nieruchomość nie niższą niż cena wywoławcza,
 • imię i nazwisko (nazwę i siedzibę, numer NIP) Zgłaszającego, adres,
 • dowód wpłaty zaliczki,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w razie potrzeby stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, spółki, w razie potrzeby stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, w razie potrzeby stosowne pełnomocnictwa,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • oświadczenie, że Zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach, nieidentyfikujących Zgłaszającego, z napisem „ROKOWANIA  BRATERSTWA NARODÓW 56-58” do dnia 18 lutego 2019 r. do godz.1600 w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym Sp. z o.o., Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, biuro KPPT, pok. nr D1.06.

 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.
  Umowa sprzedaży, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie najpóźniej 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy nabycia prawa własności, w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  Z uzasadnionych przyczyn Prezes KPPT może ten termin przesunąć na wniosek osoby zainteresowanej, złożony nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży.
  W przypadku przystąpienia do rokowań i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.2278 ).
 1. Wpłata reszty ceny nabycia nieruchomości przyjętej w rokowaniach, winna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie przelewu gotówki na konto. Za dzień dokonania wpłaty ceny uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na koncie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o.
 2. Z uzasadnionych przyczyn KPPT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania rokowań.
 3. Nabywca przyjmuje bez zastrzeżeń nieruchomość w stanie istniejącym.
 4. Cena sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).
 5. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu przez Komisję oraz osobę wyłonioną w rokowaniach jako Nabywcę nieruchomości. W protokole zostaną zamieszczone istotne warunki konieczne do zawarcia umowy oraz ustalenia przyjęte w trakcie rokowań.
 6. I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 28 czerwca 2018 r. z ceną wywoławczą 943 000,00 zł, II przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 21 września 2018 r. z ceną wywoławczą 480 000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
 7. Ogłoszenie o rokowaniach zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., oraz na stronie internetowej kppt.pl, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach: Kurier Powiatu Kwidzyńskiego, Kurier Kwidzyński
  Informacje dotyczące rokowań można uzyskać w KPPT sp. z o.o. pod adresem e-mail: sekretariat@kppt.pl.