Sporządzanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowym dokumentem dla gmin, które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach. Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 będą chciały pozyskać środki unijne na działania w zakresie m.in.: wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, związane z termomodernizacją budynków bądź z zakresu modernizacji transportu publicznego będą musiały posiadać ten dokument.

Wychodząc naprzeciw potrzebom gmin Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. oferuje usługę przygotowania planów gospodarki niskoemisyjnej.

W ramach usługi na potrzeby planu zidentyfikowane zostaną:

  • cele strategiczne i szczegółowe,
  • stan obecny,
  • obszary problemowe,
  • aspekty organizacyjne i finansowe,
  • inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla,
  • działania i środki na okres objęty planem (zadania, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki).

Realizacja usługi odbędzie się na podstawie umowy zawartej pomiędzy KPPT Sp. z o.o. a Zleceniodawcą (gmina).

W przypadku zainteresowania wyżej wymienioną usługą prosimy o kontakt: sekretariat@kppt.pl, tel. 55 619 31 51.