22 stycznia 2020 r., w godzinach 11:00 – 13:30 w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego (KPPT), Górki 3A, 82-500 Kwidzyn odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące aktualnego konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2. „Rozwój usług społecznych” RPO WP.

W ramach przedmiotowego poddziałania możliwa jest realizacja wsparcia ukierunkowanego na:

– zwiększenie dostępu do usług społecznych, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów,

– na zwiększenie dostępu do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej,

– rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane.

Zgłoszenia:

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu

lub telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz zgłoszeniowy_22.01.2020

Program spotkania_22.01.2020