Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że zakończyła się ocena etapu III – rozmowa kwalifikacyjna i test określający predyspozycje do bycia przedsiębiorcą w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Lista formularzy rekrutacyjnych, które przeszły pozytywną ocenę wraz z ilością uzyskanych punktów: