Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że dnia 21.04.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Ostateczna lista rankingowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przeznaczonego na składanie odwołań (3 dni). Na ostatecznej liście rankingowej znajdzie się 38 Uczestników Projektu, którym zostanie wypłacone dofinansowanie.

Poniżej lista wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną wraz z ilością uzyskanych punktów: