Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że dnia 09.10.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Ostateczna lista rankingowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przeznaczonego na składanie odwołań (3 dni). Na ostatecznej liście rankingowej znajdzie się 18 Uczestników Projektu, którym zostanie przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

Poniżej lista wniosków wraz z ilością uzyskanych punktów: