Nr sprawy: KPPT/ZP/6/2017

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert  na realizację zadania „Kompleksowa Obsługa Informatyczna KPPT Sp. z o.o.”.

 1. Przedmiot Zamówienia: zgodnie z opisem w Załączniku 1 do zapytania – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 2. Osoba udzielająca szczegółowych informacji o zamówieniu: Marcin Duda, Leszek Czubała, KPPT, 55/619-31-51.
 3. Okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą.
 4. Wymagania stawiane Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem 2 do Zapytania Ofertowego.
 5. Warunki płatności za realizację zadania:

Płatność za realizację zadania odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę usług na koniec każdego miesiąca realizacji zadania w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. Szczegóły płatności określa Umowa z Wykonawcą.

 1. Kryteria wyboru oferty: 100% cena zaoferowana w ofercie Wykonawcy.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Wymagania stawiane Wykonawcy, wymagane dokumenty:

Wymogi stawiane Wykonawcy w zakresie wiedzy, kompetencji i doświadczenia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik 1)  oraz w Załączniku 2 do Zapytania ofertowego. Dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą (Załącznik do oferty): Udokumentowanie posiadania autoryzacji producentów sprzętu, potwierdzające kompetencje CISCO – poziom partnerstwa minimum SELECT, FORTINET.

 1. Termin złożenia ofert: do 12.10.2017 r. do godz. 15.00
 2. Sposób i miejsce składania ofert:

Oferty (wyłącznie na Formularzu Ofertowym zgodnie z Załącznikiem 3 do Zapytania Ofertowego)  można składać osobiście w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego mieszczącej się pod adresem Górki 3A, 82-500 Kwidzyn (Biuro KPPT pokój nr D 1.06)  lub przesłać elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@kppt.pl. Na kopercie/ w tytule korespondencji elektronicznej należy umieścić adnotację Oferta na realizację zadania ,,Kompleksowa obsługa informatyczna KPPT Sp. z o.o.’’. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Okres związania z ofertą: 14 dni
 2. Wybór Wykonawcy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert, tj. do 19.10.2017 r. i zostanie potwierdzony protokolarnie.
 3. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, tj. KPPT Górki 3 A, 82-500 Kwidzyn oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego kppt.pl
 4. Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 4 do Zapytania Ofertowego. Umowa zostanie podpisana w ciągu 7 dni od daty opublikowania informacji o wyborze Wykonawcy.