Nr sprawy: KPPT/ZP/6/2015

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i proceduralnej dotyczącej przyłączenia do instalacji odbiorczej sieci elektroenergetycznej, rocznie bilansującej się, istniejącej instalacji wytwórczej odnawialnych źródeł energii, które są własnością KPPT Sp. z o.o., zgodnie z Warunkami przyłączenia nr P/14/055558 z dnia 05.05.2015 r. oraz aktualizacją nr 1 Warunków przyłączania z dnia 14.09.2015 wystawionymi przez Energa- Operator S.A.”.

1. Przedmiot zamówienia: zgodnie z opisem w Załączniku 1 do zapytania- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2. Osoba udzielająca szczegółowych informacji o zamówieniu: Grzegorz Konecki, tel. 55/619 31-51.

3. Termin realizacji zamówienia:

a) Ostateczny termin sporządzenia dokumentacji ustala się do dnia 31.01.2016 r. dla punktów od 1 do 5 w zakresie wynikającym z Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1)

b) Ostateczny termin sporządzenia dokumentacji ustala się do dnia 29.02.2016r. dla punku 6 i 7 w zakresie wynikającym z Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1).

4. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Warunki płatności za realizację zadania: Płatność za realizację zadania odbędzie się po realizacji zamówienia, po protokolarnym przejęciu całości przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 14 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

6. Kryteria wyboru oferty: 80% cena zaoferowana w ofercie Wykonawcy, 20% czas realizacji zadania.

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8. Termin złożenia ofert: 12.11.2015 r. do godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Sposób i miejsce składania ofert: Oferty (wyłącznie na Formularzu Ofertowym zgodnie z Załącznikiem 2 do Zapytania ofertowego) można składać osobiście w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego mieszczącej się pod adresem: Górki 3A, 82-500 Kwidzyn (Biuro KPPT, pokój nr D 1.06) lub przesłać elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@kppt.pl Na kopercie/ w tytule korespondencji elektronicznej należy umieścić adnotację:

Oferta na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej i proceduralnej dotyczącej przyłączenia do instalacji odbiorczej sieci elektroenergetycznej, rocznie bilansującej się, istniejącej instalacji wytwórczej odnawialnych źródeł energii, które są własnością KPPT Sp. z o.o., zgodnie z Warunkami przyłączenia nr P/14/055558 z dnia 05.05.2015 r. oraz aktualizacją nr 1 Warunków przyłączania z dnia 14.09.2015 wystawionymi przez Energa- Operator S.A.”.

10. Okres związania ofertą: 14 dni.

11. Wybór Wykonawcy nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia składania ofert, tj. do 19.11.2015 r. i zostanie potwierdzone protokolarnie.

12. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, tj. KPPT, pod adresem: Górki 3A, 82-500 Kwidzyn oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.kppt.pl

13. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana Umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego. Umowa zostanie podpisana w terminie 7 dni od daty opublikowania informacji o wyborze Wykonawcy.