Górki dnia 07.01.2016

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

RADA NADZORCZA

Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.

Górki 3A, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej „Zamawiającym”)

zaprasza uprawnione podmioty

do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego Spółki

za 2015 r.

     1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. za rok 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.

2. Od biegłego rewidenta oczekujemy :

a) przedłożenia opinii i raportu w 9 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz do Rady Nadzorczej;

b) udziału na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe oraz na Radzie Nadzorczej za rok ubiegły w celu złożenia

stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o.;

c) gotowość do spotkań informacyjnych z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego;

d) przekazywania do wiadomości uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego sporządzonych (w formie tzw. Listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach

w systemie rachunkowości Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego sp. z o.o.

e) objęcia badaniem metodą pełnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

3. Oferta powinna zawierać:

a) informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania

sprawozdań   finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

b) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i należnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

c) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania;

d) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

e) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji;

 

4. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania: do 15.03.2016 przekazanie opinii i raportu do 31.03.2016

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

6. Zapłata za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

7. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania oraz kierować na adres: Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.,

Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, na nr faksu 55 619 31 52 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@kppt.pl

8. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Alicja Nakonieczna, kontakt tel. 55 619 31 51

9. Termin składania ofert upływa dnia 25.01.2016 do godz. 15.00 czasu lokalnego.