Właściciel witryny

Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.lubuskie.uw.gov.pl, jest Lubuski Urząd Wojewódzki (LUW), ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.

Warunki ogólne

Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym LUW są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej LUW.
Dane zamieszczone w serwisie internetowym LUW chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność LUW lub ich autorów.
Dane wytwarzane jako informacja publiczna nie podlegają przepisom ninieszych zastrzeżeń prawnych.
Korzystanie z serwisu internetowego LUW jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym LUW w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody LUW, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym LUW, z zastrzeżeniem ust. 6.
Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego LUW, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla LUW, z zastrzeżeniem ust. 6.
Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym LUW jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody LUW.
W przypadku uzyskania pisemnej zgody LUW na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym LUW, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego LUW poprzez podanie źródła w postaci „www.lubuskie.uw.gov.pl – Lubuski Urząd Wojewódzki”
Otrzymując dostęp do stron LUW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci nie zmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. LUW nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności LUW

Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
LUW nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego LUW lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
LUW nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych LUW (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej).
Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez LUW wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
LUW ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.