ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zał 1b – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na powiat kwidzyński

Zał 2 – Biznesplan

Zał 3b – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego na powiat kwidzyński

Zał 4 – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał 5 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Zał 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał 7 – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

Zał 8 – Karta oceny formalnej

Zał 9 – Karta oceny merytorycznej – dotacja

Zał 10 – Karta oceny merytorycznej – pomostówka

Zał 11 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

Zał 12b – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego – powiat kwidzyński

Zał 13b – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego – powiat kwidzyński

Zał 14 – Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez współmałżonka os. fiz. zobowiązań