KPPT Sp. z o.o., jako Instytucja Zarządzająca Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym ogłasza jedenasty nabór (nabór 11) zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT.

I. Okres trwania naboru i przyjmowanie zgłoszeń.
Ogłaszany nabór zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora KPPT (nabór 11) ma charakter zamknięty i trwa od 25.01.2021 r. do 31.07.2021 r., z pośrednimi, miesięcznymi terminami zamknięć. Zgłoszenia będą rejestrowane według kolejności ich przedłożenia i opatrywane datą oraz godziną wpływu do organizatora naboru, którym jest KPPT Sp. z o.o.
Przyjmowanie zgłoszeń:
• Data rozpoczęcia: 25.01.2021 r.
• Data zakończenia: 31.07.2021 r. lub do wyczerpania dostępnych w Inkubatorze miejsc/ powierzchni dla firm (Informacja o miejscach/ powierzchniach dostępnych w naborze będzie aktualizowana na tablicy informacyjnej KPPT).

II. Firmy, które mogą ubiegać się o miejsce w Inkubatorze Przedsiębiorczości KPPT.
Uprawnionymi do składania zgłoszeń do Inkubatora KPPT w obecnym naborze są firmy technologiczne rozpoczynające działalność (działające na rynku nie dłużej niż 2 lata*), firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw chcące rozwijać swoją działalność w oparciu o wiedzę i nowoczesne technologie oraz typu „start- up”, bez względu na formę prawną prowadzenia działalności.
Firmy składające zgłoszenia nie mogą być wykluczone z możliwości udzielenia im pomocy publicznej w formie de minimis, gdyż w przypadku takiego wykluczenia nie ma możliwości korzystania przez te podmioty z cen preferencyjnych usług KPPT (wynajmu powierzchni oraz innych usług KPPT).
*decyduje data wpisu do stosownego rejestru

III. Dostępność miejsc w Inkubatorze Przedsiębiorczości KPPT przeznaczonych dla firm.
W ogłaszanym naborze KPPT Sp. z o.o., udostępnia dla celów naboru następujące miejsca w Inkubatorze KPPT, bud. E I i II p.: o powierzchni 42,89 m2 (M4), 42,97 m2 (M9), 40,72 m2 (M15), oraz o pow. 43,15 m2 (M16) na wynajem powierzchni biurowej.
Miejsce rozumiane jest jako osobne pomieszczenie, umeblowane (5 szt. biurek roboczych, 5 foteli roboczych, 3 regały na segregatory) z oświetleniem górnym i dostępem światła dziennego.
Oprócz powierzchni biurowej jw. KPPT Sp. z o.o. jest możliwość wynajmu 634,98 m2 powierzchni wdrożeniowo- technologicznej na parterze bud. E.
Zainteresowanym podmiotom KPPT stwarza możliwość obejrzenia powierzchni na wynajem. Kontakt pod nr tel. 55 619 31 51, pn.-pt. w godz. 9.00-15.00.

IV. Warunki pobytu w Inkubatorze Przedsiębiorczości KPPT.
Szczegółowe warunki dotyczące pobytu w Inkubatorze KPPT określa Regulamin Inkubatora KPPT zamieszczony na stronie internetowej KPPT (www.kppt.pl). Regulamin dołączono również do dokumentacji naboru. Warunki wynajmu powierzchni w Inkubatorze określa Cennik wynajmu powierzchni w Inkubatorze Przedsiębiorczości KPPT zamieszczony na stronie internetowej KPPT (www.kppt.pl). W stawkę wynajmu wliczona jest preferencyjna cena wynajmu powierzchni, nieodpłatne korzystanie z Sali spotkań, nieodpłatne połączenie internetowe do 20 Mb, korzystanie z parkingu (miejsce zastrzeżone za dodatkową opłatą), obsługa administracyjna w postaci wspólnej recepcji, możliwość bezpłatnej promocji na stronie internetowej KPPT (jednorazowa), przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach. Podana w Cenniku stawka wynajmu jest stawką netto, tj. podlega podwyższeniu o podatek VAT i nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych w postaci stawki zryczałtowanej za jeden m2 (od 01.02.2020 r. 13 PLN/m2).

V. Maksymalny okres pobytu w Inkubatorze Przedsiębiorczości KPPT.
Maksymalny okres pobytu w Inkubatorze KPPT wynosi, co do zasady, 3 lata.

VI. Wybór lokatorów Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT.
Zasady wyboru lokatorów do Inkubatora KPPT określa Regulamin Inkubatora KPPT. Dla celów obecnego naboru utrzymane zostają kryteria pierwszeństwa dla podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu kwidzyńskiego oraz lokowania w Inkubatorze w pierwszej kolejności firm technologicznych, w szczególności sprzyjających rozwojowi odnawialnych źródeł energii w powiecie kwidzyńskim / obszarze Dolnego Powiśla. Firmy, z którymi zostaną podpisane umowy uzyskują dostęp do pozostałych usług KPPT świadczonych po cenach preferencyjnych dla przedsiębiorców.

VII. Termin rozstrzygnięcia naboru.
Rozstrzygnięcie naboru 11 nastąpi zgodnie z warunkami regulaminowymi i uwzględnieniem terminów zamknięć pośrednich w ciągu 2 tygodni od dat zamknięcia naborów pośrednich (miesięcznych). Wyniki naboru będą upubliczniane poprzez ogłaszanie na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl lub/i na tablicy informacyjnej KPPT.

VIII. Dokumenty wymagane w naborze zgłoszeń.
Dokumentami wymaganymi do złożenia w naborze są: wypełniony formularz zgłoszenia, dwa oświadczenia przedsiębiorcy dotyczące pomocy de minimis oraz wypełniony formularz ubiegającego się o pomoc de minimis. Firmy chcące ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora składają swoje zgłoszenia wraz z oświadczeniami i wypełnionym formularzem, opatrzone podpisem osób upoważnionych oraz datą. Wzór zgłoszenia oraz wzory wymaganych oświadczeń załączono do dokumentacji naboru (OŚW 1 PP), (OŚW 2 PP), (formularz ubiegającego się o pomoc de minimis). Wszystkie dokumenty składane w naborze muszą być podpisane przez osoby upoważnione.
Brak złożenia ww. dokumentów razem ze zgłoszeniem będzie traktowane jako uchybienie formalne skutkujące wykluczeniem zgłoszenia z dalszego procedowania.

IX. Termin, miejsce i sposób składania zgłoszeń.
Zgłoszenia wraz z wymaganymi oświadczeniami należy składać w okresie naboru, tj. w terminie od 25.01.2021 r. do 31.07.2021 r. w wersji elektronicznej na adres e-mailowy Zarządzającego, tj. kppt@kppt.pl lub w wersji papierowej w Biurze KPPT, Górki 3A, w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00. Każde zgłoszenie będzie rejestrowane (dzień, data i godzina wpływu).
Zgłoszenia w wersji papierowej należy składać w kopercie na adres KPPT Sp. z o.o., Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, opatrzonej adnotacją „Zgłoszenie do Inkubatora KPPT – NABÓR 11”. W przypadku przesłania zgłoszenia w wersji elektronicznej, powyższą adnotację należy umieścić w tytule wiadomości.
Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 31.07.2021 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Data wpływu zgłoszenia rozumiana jest jako termin dostarczenia kompletnego zgłoszenia (zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami). Zgłoszenie w KPPT może być złożone osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy z Klientem Inkubatora KPPT.
Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, z zakwalifikowanym do Inkubatora podmiotem będzie podpisana umowa. Zawarcie umowy dla zmiennych stanowisk pracy typu „Start-up” będzie dotyczyło tylko przypadków wynajęcia zmiennego stanowiska pracy na okres dłuższy, niż 1 miesiąc. Aktualny wzór Umowy z Klientem Inkubatora KPPT załączono do dokumentacji naboru.

XI. Inne
Warunkiem rozpatrzenia złożonego zgłoszenia jest jego formalna poprawność, tj. zgłoszenie w określonym w naborze terminie oraz zgodnie z określonymi w nim zasadami, zastosowanie wzorów dokumentów udostępnionych w naborze oraz prawidłowe opieczętowanie i podpisanie dokumentów. KPPT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wezwania podmiotu do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści merytorycznej zgłoszenia zgodnie z potrzebami w terminie 3 dni od wezwania, w sposób obustronnie uzgodniony.