Zgodnie z §4 oraz §13 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” informujemy, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) wraz z Biznesplanem przez osoby zakwalifikowane do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie odbędzie się w dniach:

07.06.2021 r. – 08.06.2021 r.

Należy przygotować dwa komplety dokumentów (trwale złączonych, najlepiej w skoroszycie) i złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem uczestnika projektu oraz danymi teleadresowymi Realizatora Projektu z dopiskiem „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą”. Dokumentację należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem placówki Poczty Polskiej S.A. (decyduje data nadania) na adres Biura Realizatora Projektu, tj. Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny sp. z o.o., Górki 3A, 82-500 Kwidzyn.

Formularze wniosków oraz załączników:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /pdf/

Zał. 1a – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (powiat tczewski) /pdf/ /docx/

Zał. 1b – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (powiat kwidzyński) /pdf/ /docx/

Zał. 2 – Biznesplan /pdf/ /docx/

Zał. 3a – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (powiat tczewski) /pdf/ /docx/

Zał. 3b – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (powiat kwidzyński) /pdf/ /docx/

Zał. 4 – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis /pdf/ /docx/

Zał. 5 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis /pdf/ /docx/

Zał. 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis /pdf/ /xlsx/

Zał. 7 – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych /pdf/ /docx/

Zał. 8 – Karta oceny formalnej /pdf/

Zał. 9 – Karta oceny merytorycznej – dotacja /pdf/

Zał. 10 – Karta oceny merytorycznej – wsparcie pomostowe /pdf/

Zał. 11 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego /pdf/

Zał. 12a – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (powiat tczewski) /pdf/

Zał. 12b – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (powiat kwidzyński) /pdf/

Zał. 13a – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego (powiat tczewski) /pdf/

Zał. 13b – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego (powiat kwidzyński) /pdf/

Zał. 14 – Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez współmałżonka osoby fizycznej zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej /pdf/ /docx/