Zgodnie z §4 oraz §13 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) w ramach projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” informujemy, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja, wsparcie pomostowe) wraz z Biznesplanem przez osoby zakwalifikowane do dalszego etapu uczestnictwa w projekcie odbędzie się w dniach:

02.11.2020 r. – 04.11.2020 r.

Należy przygotować dwa komplety dokumentów (trwale złączonych, najlepiej w skoroszycie) i złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem uczestnika projektu oraz danymi teleadresowymi Realizatora Projektu z dopiskiem „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą”. Dokumentację należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem placówki Poczty Polskiej S.A. (decyduje data nadania) na adres Biura Realizatora Projektu, tj. Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny sp. z o.o., Górki 3A, 82-500 Kwidzyn.

Formularze wniosków oraz załączników dostępne są w zakładce projektu „Wsparcie na starcie – zostań przedsiębiorcą” na stronie www.kppt.pl